Pro­su­la pu­nu vre­ći­cu žo­ha­ra pred po­gla­va­re

24sata - - NEWS -

Pa­tri­cia Po­las­tri, že­na iz juž­nog Tek­sa­sa ni­je više že­lje­la tr­pje­ti raz­ne kuk­ce koji su se po­če­li sve više vi­đa­ti u nje­nom dvo­ri­štu na­kon što su grad­ske vlas­ti za­sa­di­le 150 pal­mi u tom pre­dje­lu. Osim to­ga, sme­ta­lo joj je što joj pal­me zak­la­nja­ju po­gled ko­jeg je ra­ni­je ima­la. Od­lu­či­la je oti­ći u grad­sko po­gla­var­stvo. Pred grad­skom je vlaš­ću na stol is­tres­la vre­ći­cu pu­nu žo­ha­ra i po­če­la im go­vo­ri­ti o pro­ble­mu s ko­jim se su­sre­će. Od­lu­či­li su, me­đu­tim, da pal­me ipak os­ta­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.