Ko­lin­din ša­la­bah­ter

24sata - - NEWS -

1 Ne znam koji sli­jep­ci tvr­de da smo na Bal­ka­nu, kad svi vi­de da smo u Ir­skoj, Nje­mač­koj i Skan­di­na­vi­ji. Zar je to Bal­kan?

2 Lju­di­ma koji od­la­ze iz Hrvatske na­pla­ći­vat ćemo vi­nje­te, 50.000 ku­na po gla­vi. Mo­ra­mo i mi od ne­čeg ži­vje­ti.

3 Ma­mić mi je pri­re­dio par ve­če­ra i od­mah mi je pri­ja­telj. Pa što je on­da moj ku­har?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.