Ha­ker (19) iz Za­pre­ši­ća ni­je više u pri­tvo­ru

24sata - - NEWS -

Mla­di­ću koji je iz Za­pre­ši­ća vo­dio naj­ve­ći svjet­ski ile­gal­ni in­ter­net­ski ser­vis za ki­ber­ne­tič­ke na­pa­de, K. R. (19) uki­nut je jed­no­mje­seč­ni is­traž­ni za­tvor, nes­luž­be­no doz­na­je N1. Ni­je mu is­tek­la kazna jed­no­mje­seč­nog pri­tvo­ra, ne­go je od­lu­kom su­da uki­nu­ta, jer je ut­vr­đe­no da ni­je na­pad­nu­ta ni­jed­na pos­lov­na ban­ka ni dr­žav­na ins­ti­tu­ci­ja. Žu­pa­nij­ski sud u Ve­li­koj Go­ri­ci u trav­nju mu je odre­dio is­traž­ni za­tvor ka­ko na slo­bo­di ne bi mogao po­no­vi­ti kaz­ne­no dje­lo. Sum­nji­če ga da je od 2015. do 24. trav­nja 2018. iz obi­telj­ske ku­će u Za­pre­ši­ću, uprav­ljao ra­ču­nal­nim sus­ta­vom na­pa­da na web pos­lu­ži­te­lje pre­ma iz­bo­ru ko­ris­ni­ka. Za se­be je pri­tom na­vod­no pri­ba­vio naj­ma­nje 163 bit­co­ina pri­bliž­ne vri­jed­nos­ti 1,45 mi­li­ju­na kn. (iz)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.