PO­NOV­NO POTRES U BRO­DU

NE­MA ŠTE­TE Mag­ni­tu­da je bi­la 3,8 po Ric­h­te­ru, a epi­cen­tar je bio 15 km od gra­da. Tres­lo se i u Oz­lju

24sata - - NEWS -

Sla­von­ski Brod za­tre­sao se tre­ći put u sa­mo tjedan da­na. Mag­ni­tu­da po­tre­sa iz­no­si­la je 3.2 pre­ma Ric­h­te­ru, a epi­cen­tar je bio 15 km sje­ve­ro­za­pad­no od Sla­von­skog Bro­da. Tlo se stal­no tre­se, mi pu­ni­mo naš ka­ta­log s oko 7000 po­tre­sa go­diš­nje, a ako to po­di­je­li­te s 365 da­na u go­di­ni do­bi­je se po­da­tak da ih je oko dva­de­se­tak dnev­no. U pro­sje­ku svaki sat uda­ri po je­dan potres, ka­zao je ju­čer Ivi­ca So­vić, de­žur­ni se­iz­mo­log u Se­iz­mo­lo­škoj služ­bi Hrvatske. Pri­je tjedan da­na, grad je uz­dr­mao potres 4,2 stup­nja po Ric­h­te­ru, za­tim u sri­je­du 3 stup­na pre­ma Ric­h­te­ru te ju­če­raš­nji potres. - Ne­ma raz­lo­ga za pa­ni­ku, jer ona mo­že pro­uz­ro­či­ti više šte­te od po­tre­sa. Bit­no je da lju­di gra­de kva­li­tet­ne ku­će, da im ne­što ne pad­ne na gla­vu. Ovi po­tre­si koji su se do­go­di­li su na du­bi­ni od dva­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra, pret­pos­tav­ljam da se ra­di o Pa­non­skoj gra­nit­noj pod­lo­zi, ali bi to tre­ba­lo pro­ma­tra­ti u ši­rem kon­tek­s­tu - re­kao je So­vić. U Služ­bi 112 ni­su ima­li do­ja­ve o šte­ti osim ve­ćeg bro­ja te­le­fon­skih po­zi­va uz­ne­mi­re­nih gra­đa­na. Tlo se ju­čer tres­lo i kod Kra­ši­ća i Oz­lja. Epi­cen­tar je bio se­dam ki­lo­me­ta­ra za­pad­no od Oz­lja u Kar­lo­vač­koj žu­pa­ni­ji, a potres je bio ja­či­ne 3,3 stup­nja pre­ma Ric­h­te­ru. (fl,ln)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.