NE­ĆE MO­ĆI, RAZBOJNIČE

ULOVILI GA U PLJAČKI Mu­ška­rac na­oru­žan pi­što­ljem upao je u po­štu na za­gre­bač­kim Sred­nja­ci­ma. Iz­le­tio je s pli­je­nom, a is­pred su ga do­če­ka­li po­li­caj­ci. Kre­nuo je u bi­jeg, no plav­ci su ga sus­ti­gli i uhi­ti­li

24sata - - NEWS - Pi­še: LU­KA NEGOVETIĆ

Sta­ni! Sta­ni!, Dr­ži ga!, vi­ka­li su po­li­caj­ci ju­čer uju­tro kad je na­oru­ža­ni mu­ška­rac upao u po­štu na za­gre­bač­kim Sred­nja­ci­ma. Ma­ski­ra­ni mu­ška­rac na­oru­žan pi­što­ljem ju­čer oko 7.20 sa­ti u za­gre­bač­koj Uli­ci Bra­će Do­many op­ljač­kao je po­štu. U tom tre­nut­ku je unu­tra bi­la za­pos­le­ni­ca (43). Upe­rio je u nju pi­štolj te joj za­pri­je­tio, a ona mu je u stra­hu za život pre­da­la no­vac. Pljač­kaš je s pli­je­nom is­tr­čao iz po­šte no do­če­ka­li su ga po­li­caj­ci ko­ji­ma se ni­je na­dao. - Išao sam na po­sao i čuo ga­la­mu. Kod po­šte sam vi­dio dvo­ji­cu po­li­ca­ja­ca ka­ko vi­ču pre­ma jed­nom mu­škar­cu s ka­pu­lja­čom te su kre­nu­li tr­ča­ti za njim. Sa so­bom je imao pla­vu vre­ći­cu. Bje­žao je iz­me­đu par­ki­ra­nih auto­mo­bi­la, a ubr­zo je sti­gao i dru­gi po­li­cij­ski auto­mo­bil. Iz nje­ga su iz­le­tje­la dva po­li­caj­ca, a ta­da raz­boj­nik više ni­je imao ku­da. Po­li­caj­ci su ga ulovili i slo­ži­li na pod. Sve se odi­gra­lo za ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Kad su mu ru­ke ve­za­li li­si­ca­ma, pru­žao je ot­por no ubr­zo je odus­tao. Bio je pri­lič­no kru­pan i sna­žan te po mo­joj pro­ci­je­ni imao oko 40 go­di­na. Imao je voj­nič­ku fri­zu­ru, sa stra­ne iz­bri­ja­no, a go­re malo ko­se. Po­hva­lio bi po­li­caj­ce jer su po­sao odra­di­li pro­fe­si­onal­no, a ja se ni­sam osje­ćao ugro­že­nim - ka­zao nam je svje­dok uhi­će­nja pljač­ka­ša. Iz za­gre­bač­ke po­li­ci­je su nam po­t­vr­di­li da su uhi­ti­li mu­škar­ca (47) koji je op­ljač­kao po­štu. Šte­ta je više de­se­ta­ka ti­su­ća ku­na, a za­pos­le­ni­ca po­šte ni­je oz­li­je­đe­na iako je pre­tr­pje­la ve­li­ki šok. U pro­tek­lih mje­se­ca i pol da­na ovo je već šes­ta pljač­ka po­šte, a pos­lov­ni­ca na Sred­nja­ci­ma se našla već ne­ko­li­ko pu­ta na me­ti raz­boj­ni­ka.

MASKIRAN I NA­ORU­ŽAN Pljač­ka­ša su po­li­caj­ci sus­ti­gli i ve­za­li li­si­ca­ma. Pru­žao je ot­por no vr­lo br­zo je odus­tao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.