A tek se do­ko­pao fo­te­lje: Špa­njol­ski mi­nis­tar na­kon 6 da­na dao os­tav­ku

24sata - - NEWS -

Máxim Hu­er­ta, sa­mo šest da­na na­kon što je pos­tao špa­njol­ski mi­nis­tar kul­tu­re i spor­ta, pod­nio je u sri­je­du os­tav­ku pod op­tuž­bom za po­ku­šaj uta­je po­re­za od 2006. do 2008. Hu­er­ta je po­ru­čio ka­ko ni­je po­či­nio ni­kak­vu po­rez­nu pri­je­va­ru te da ured­no pla­ća po­re­ze. Ovaj slu­čaj za­dao je uda­rac so­ci­ja­lis­ti­ma koji su pri­je sa­mo de­set da­na pre­uze­li vlast od kon­zer­va­ti­va­ca op­tu­živ­ši ih za ko­rup­ci­ju. (ds)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.