NI­JE DOV OD­JA­VA T

SA­MO PISMENO Tre­ba po­pu­ni­ti zah­tjev i da­ti pres­li­ku osob­ne is­kaz­ni­ce, no pre­la­zi li se no­vom ope­ra­te­ru, on ot­ka­zu­je sta­rom

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Za­što za ra­skid ugo­vo­ra za fik­s­ne us­lu­ge te­le­ope­ra­te­ra tre­ba sla­ti pres­li­ku osob­ne is­kaz­ni­ce ako to ni­je na­ve­de­no na nji­ho­voj ti­ska­ni­ci o ra­ski­du ugo­vo­ra? Za­što je puno kom­pli­ci­ra­ni­je ra­ski­nu­ti ugo­vor s nji­ma ne­go ga sklo­pi­ti, po­ža­li­la nam se či­ta­te­lji­ca iz Sla­vo­ni­je. Bu­du­ći da ži­vi u ma­njem mjes­tu, sve je do­ku­men­te mo­ra­la ko­pi­ra­ti te sla­ti pre­po­ru­če­no što joj je stvo­ri­lo do­dat­ne tro­ško­ve. Pi­ta­li smo te­le­ope­ra­te­re koji je pos­tu­pak ot­ka­zi­va­nja ugo­vo­ra za fik­s­ne us­lu­ge ako je is­tek­la ugo­vor­na oba­ve­za. ili osob­no u pos­lov­ni­ci. - Opre­mu ko­ju je pret­plat­nik do­bio na ko­ri­šte­nje du­žan je po ra­ski­du vra­ti­ti o vlas­ti­tom tro­šku, a to mo­že po­štom na adre­su Op­ti­ma Te­le­kom d.d. Ba­ni 75a, 10010 Za­greb - po­jas­ni­li su. Do­da­li su da ni pre­ma no­vom pra­vil­ni­ku o za­šti­ti osob­nih po­da­ta­ka ni­je za­bra­nje­no tra­ži­ti ko­pi­ju osob­ne is­kaz­ni­ce. - Pri­li­kom ot­ka­zi­va­nja us­lu­ge, ko­ris­nik ko­jem je is­tek­la ugo­vor­na obve­za

- Pret­plat­nik mo­že pod­ni­je­ti zah­tjev za traj­nim is­klju­če­njem us­lu­ga pismeno. Tre­ba pot­pi­sa­ti iz­ja­vu u ko­joj će bi­ti na­ziv ugo­vo­ra, adre­sa pri­ključ­ka i pret­plat­nič­ki broj - od­go­vo­ri­li su nam iz Op­ti­ma te­le­ko­ma. Pot­pi­sa­nu iz­ja­vu mo­že se dos­ta­vi­ti elek­tro­nič­kom po­štom, po­štom, te­le­fak­som

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.