OLJAN PO­ZIV, TRE­BA POT­PIS

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Pos­tu­pak ra­ski­da ugo­vo­ra mo­ra bi­ti opi­san u Op­ćim uvje­ti­ma. Ta­mo mo­ra pi­sa­ti ka­ko se mo­že ra­ski­nu­ti us­lu­ga i koji su po­da­ci po­treb­ni.

Ope­ra­ter mo­ra za zad­nji mje­sec iz­da­ti ra­čun suk­lad­no po­troš­nji, a mje­seč­nu nak­na­du obra­ču­na­ti pre­ma bro­ju da­na ko­ri­šte­nja us­lu­ge.

Vra­ti li opre­mu, iako ugo­vor još služ­be­no ni­je ra­ski­nut, ope­ra­ter mu ne smi­je na­pla­ti­ti us­lu­gu jer ju ni­je mogao ko­ris­ti­ti tre­ba is­pu­ni­ti Zah­tjev za traj­no is­klju­če­nje us­lu­ga te pri­lo­ži­ti pres­li­ku osob­ne is­kaz­ni­ce. Ra­di li se o ot­ka­zi­va­nju zbog smr­ti ko­ris­ni­ka tre­ba pri­lo­ži­ti smrt­ni list ili rješenje o na­s­lje­đi­va­nju - do­go­vo­ri­li su nam iz Hr­vat­skog te­le­ko­ma te do­da­li da se pot­pi­sa­ni zah­tjev za ra­skid ugo­vo­ra mo­že pre­da­ti na pro­daj­nom mjes­tu, pos­la­ti po­štom, fak­som, elek­tro­nič­kim pu­tem ili pu­tem por­ta­la Moj Te­le­kom. Opre­mu mo­že vra­ti­ti na naj­bli­že pro­daj­no mjes­to ili pos­la­ti po­štom, a ta­da sam sno­si tro­šak sla­nja. I s Vip­ne­tom te B-ne­tom ra­skid ugo­vo­ra se mo­že na­pra­vi­ti na nji­ho­vim ov­la­šte­nim pro­daj­nim mjes­ti­ma, pos­la­ti ga po­štom, ma­ilom ili fak­som. Osim pot­pi­sa­nog zah­tje­va tre­ba i pres­li­ka osob­ne is­kaz­ni­ce. - Ako se ra­di o zah­tje­vu za ra­skid ugo­vo­ra sklop­lje­nog na da­lji­nu, pu­tem in­ter­ne­ta ili te­le­fon­ski, ako se pod­no­si elek­tro­nič­kim pu­tem ili s ve­ri­fi­ci­ra­ne adre­se elek­tro­nič­ke po­šte, ne mo­ra bi­ti pot­pi­san ni­ti tre­ba dos­ta­vi­ti pres­li­ku iden­ti­fi­ka­cij­skog do­ku­men­ta - od­go­vo­ri­li su nam iz Vip­ne­ta, a is­to vri­je­di i za B-net. Za raz­li­ku od os­ta­lih, Vipnet sno­si tro­šak po­vra­ta opre­me te će ju po zah­tje­vu po­ku­pi­ti, a ko­ris­nik ju mo­že pos­la­ti sam na Agram­ser­vis s po­treb­nom naz­na­kom. - Ra­skid ugo­vo­ra mo­že nas­tu­pi­ti i pri­je­no­som bro­ja, od­nos­no ak­ti­va­ci­jom us­lu­ge kod no­vog ope­ra­te­ra. U tom slu­ča­ju ni­je po­treb­no pot­pi­si­va­ti zah­tjev za ra­skid us­lu­ge - do­da­li su iz Vip­ne­ta. Po­ža­lio nam se i či­ta­telj koji je u pos­lov­ni­ci i te­le­fon­ski po­ku­šao saz­na­ti ka­ko ot­ka­za­ti us­lu­gu. - Čes­to nam se obra­ća­ju gra­đa­ni koji mis­le da te­le­ope­ra­te­ri odu­gov­la­če ka­ko bi što du­lje os­ta­li nji­hov ko­ris­nik. Po­ku­ša­va­ju im po­nu­di­ti nove us­lu­ge jer im je cilj da što du­že os­ta­ne­te kod njih - rek­la je Du­nja Mak iz osječ­kog Sa­vje­to­va­li­šta za po­tro­ša­če. Do­da­la je da mno­gi ni ne zna­ju svoja prava jer ne po­tra­že nji­ho­vu po­moć.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.