Stran­ku ra­za­ra kli­jen­te­li­zam i opor­tu­ni­zam

24sata - - NEWS -

Mje­sec da­na na­kon što je Gor­dan Ma­ras pod­nio os­tav­ku na mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka, Klub zas­tup­ni­ka tu je os­tav­ku i pri­hva­tio. Ma­ras na­po­mi­nje ka­ko se na taj po­tez od­lu­čio, jer ga sme­ta kli­jen­te­li­zam i opor­tu­ni­zam u SDP-u, ali ni­je že­lio ime­no­va­ti kli­jen­te­lis­te i opor­tu­nis­te. - Kli­jen­te­li­zam i opor­tu­ni­zam ra­za­ra­ju SDP. Iz sva­kih unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra po­s­ljed­njih go­di­na smo iz­aš­li sla­bi­ji, a ne ja­či kao stran­ka. Ali od te spoz­na­je više me sme­ta ne­pos­to­ja­nje vo­lje u vod­stvu SDP-a da se to pro­mje­ni - us­t­vr­dio je Ma­ras, koji sma­tra da stran­ka s po­li­ti­kom ko­ja se tre­nut­no pro­vo­di, ne­ma per­s­pek­ti­vu. (sk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.