Dje­ca s naj­te­žim bo­les­ti­ma još će više pa­ti­ti bez te­ra­pi­je

POBUNA RO­DI­TE­LJA Sma­nji­va­nje bro­ja fi­zi­kal­nih te­ra­pi­ja zna­či da će obo­lje­loj dje­ci tre­ba­ti više te­ških ope­ra­ci­ja i re­ha­bi­li­ta­ci­ja

24sata - - NEWS -

Iako je ri­ječ o pro­gre­siv­noj bo­les­ti, sta­nje mo­ga si­na odr­ža­va se upra­vo za­hva­lju­ju­ći to­mu što mu pet pu­ta na tjedan, kroz ci­je­lu go­di­nu, do­la­zi fi­zi­ote­ra­pe­ut koji s njim vjež­ba u kući. Bez tak­ve re­dov­ne te­ra­pi­je sta­nje će mu se po­gor­ša­ti, tijelo pro­pa­da­ti, a na kra­ju će bi­ti nuž­ne te­ške i sku­pe ope­ra­ci­je kra­ljež­ni­ce, zglo­bo­va ili ku­ko­va, uz du­go­traj­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je, go­vo­ri Ana Ala­pić, pred­sjed­ni­ca Udru­ge Ko­li­bri­ći i maj­ka de­ve­to­go­diš­njeg Ma­te obo­lje­log od spi­nal­ne mi­šić­ne atro­fi­je. Ana je, kao i mno­gi ro­di­te­lji, s ne­vje­ri­com do­če­ka­la vi­jest da bi prava nji­ho­ve dje­ce na fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju mo­gla bi­ti sma­nje­na. Ako pro­đe novi pri­jed­log na­cr­ta HZZO-ova pra­vil­ni­ka, koji re­gu­li­ra do­bi­va­nje te­ra­pi­ja, dje­ci s ce­re­bral­nom pa­ra­li­zom ili obo­lje­loj od spi­nal­ne mi­šić­ne atro­fi­je, broj fi­zi­kal­nih te­ra­pi­ja u kući mogao bi se dras­tič­no sre­za­ti. Pri­jed­log, dak­le, pre­dvi­đa da se fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je s pet da­na u tjed­nu kroz ci­je­lu go­di­nu sma­nje na tri da­na u tjed­nu kroz sa­mo če­ti­ri mje­se­ca u go­di­ni. Drugim ri­je­či­ma, dje­ca bi po no­vom te­ra­pi­je ima­la tri pu­ta na tjedan kroz mje­sec da­na, a po­tom dva mje­se­ca pa­uze bez ikak­ve po­mo­ći i vjež­bi. Sa­vje­to­va­nje HZZO-a sa za­in­te­re­si­ra­nom jav­noš­ću na te­mu no­vog na­cr­ta pra­vil­ni­ka tre­ba­lo je za­vr­ši­ti proš­li pe­tak, no pro­du­lje­no je do 16. lip­nja. Do ta­da su ro­di­te­lji u ne­iz­vjes­nos­ti i stra­hu ho­će li im dje­ca os­ta­ti bez te­ra­pi­ja. - Struč­na, li­ječ­nič­ka pre­po­ru­ka za mog si­na je da mu svaki dan tre­ba fi­zi­kal­na te­ra­pi­ja, no stru­ku, oči­to, nit­ko ne slu­ša. Pri­tom kao da ne shva­ća­ju da je kuć­na nje­ga naj­jef­ti­ni­ji oblik skr­bi – tu­ma­či Ana Ala­pić. U Sa­ve­zu OSIce, koji okup­lja udru­ge oso­ba s inva­li­di­te­tom i ro­di­te­lja obo­lje­le dje­ce te dje­ce s te­ško­ća­ma u ra­zvo­ju, ka­žu da broj pa­ci­je­na­ta stal­no ras­te, a is­to­dob­no HZZO ne po­ve­ća­va broj kon­ce­si­ja us­ta­no­va­ma ko­je pru­ža­ju fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju u kući. Alek­san­dra Mil­ko­vić, pred­sjed­ni­ca Sa­ve­za OSIce, is­ti­če da će se pos­to­je­ća sta­nja pa­ci­je­na­ta za­si­gur­no po­gor­ša­ti, zbog če­ga će se po­ve­ća­ti po­tre­ba za bo­rav­kom u hos­pi­ci­ji­ma ili bol­ni­ca­ma. To će na kra­ju, ka­že Mil­ko­vić, re­zul­ti­ra­ti ti­me da će pos­ta­ti znat­no skup­lji pa­ci­jen­ti ne­go što su sa­da. Pred­sjed­ni­ca Udru­ge Sje­na na­da se da ide­ja o sma­nji­va­nju te­ra­pi­ja ne­će za­ži­vje­ti, jer te­ra­pi­ja mo­ra bi­ti kon­ti­nu­ira­na i u pu­nom op­se­gu ka­ko bi se pre­ve­ni­ra­la dalj­nja zdrav­s­tve­na ošte­će­nja te ka­ko bi se una­pri­je­dio ra­zvoj dje­ce s inva­li­di­te­tom. U HZZO-u su još pri­je ne­ko­li­ko da­na ka­za­li da su tvrd­nje ko­je je o sma­nje­nju prava iz­nio Hr­vat­ski sa­vez udru­ga OSIce ‘pre­ura­nje­ne’, te da se ne mo­že zna­ti što će od pri­jed­lo­ga bi­ti usvo­je­no dok tra­je sa­vje­to­va­nje s jav­noš­ću i pri­je ne­go što se obra­de sve pri­mjed­be pri­jed­lo­zi i ko­men­ta­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.