Sa­bor je odo­brio za­kon, kre­će pro­jekt LNG ter­mi­na­la

24sata - - NEWS -

Za­kon o LNG-u do­ne­sen je eks­pres­no i ne­za­ko­ni­to, s mi­ni­mal­nim vre­me­nom za jav­nu i par­la­men­tar­nu ras­pra­vu. Pod­ni­jet ćemo pri­jed­log za ocje­nu us­tav­nos­ti ove od­lu­ke. Obja­vi­la je to Ze­le­na ak­ci­ja na­kon što je Sa­bor ju­čer s mr­ša­vom ve­ći­nom od 77 gla­so­va za iz­gla­sao ta­ko­zva­ni lex LNG. Pri­tom je ne­ko­li­ko opor­be­nih zas­tup­ni­ka na­pus­ti­lo Sa­bor­ni­cu u znak pro­s­vje­da. Za­ko­nom se ure­đu­ju teh­nič­ki uvje­ti (prav­no-imo­vin­ski, kon­ce­si­ja) za po­če­tak grad­nje plu­ta­ju­ćeg ter­mi­na­la za ukap­lje­ni pri­rod­ni plin. Hr­vat­ska će pro­jekt re­ali­zi­ra­ti kroz dvi­je fa­ze. U pr­voj kre­će iz­grad­nju plu­ta­ju­ćeg ter­mi­na­la, a u dru­goj će gra­di­ti kop­ne­ni ter­mi­na­la za ukap­lje­ni pri­rod­ni plin. (skr)

OPOR­BA BIJESNA SDP je pod­nio 360 aman­d­ma­na no sve su im na kra­ju od­bi­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.