Ne pla­ni­ram se vra­ti­ti u Hr­vat­sku jer bih ti­me u sva­kom pos­lov­nom i pri­vat­nom po­gle­du na­za­do­vao.

24sata - - NEWS -

Is­pri­čao nam je to mla­di li­ječ­nik, spe­ci­ja­li­zant in­ter­ne me­di­ci­ne Fi­lip Mak­san (31) koji je u Aus­tri­ju je oti­šao 2015. naj­pri­je u Bad Rad­ker­sburg, a za­tim u Sal­z­burg. Kao li­ječ­nik radio je u Za­gre­bu, Čaz­mi i Po­po­va­či. je go­di­na­ma radio se­zon­ske pos­lo­ve na Ja­dra­nu no odus­tao je jer je shva­tio da je pot­pla­ćen. - Ni­kak­ve de­mo­graf­ske mje­re ne mo­gu po­pra­vi­ti sta­nje u Hrvatskoj ako pla­će ne bu­du zna­čaj­no ras­le. Is­to ta­ko znam iz pr­ve ru­ke, jer su mi brat i otac pri­vat­ni­ci, da bi­ro­kra­ci­ja u Hrvatskoj puno jed­nos­tav­nih stva­ri us­po­ra­va ili u pot­pu­nos­ti one­mo­gu­će - re­kao nam je Ma­rin koji se ta­ko­đer ne na­mje­ra­va vra­ti­ti u Hr­vat­sku. U Du­blin se pre­se­li­la i me­di­cin­ska ses­tra Kse­ni­ja Braj­ko­vić (29). Ni ona se za­sad ne na­mje­ra­va vra­ti­ti u Hr­vat­sku. - Lju­di od­la­ze jer svo­jim obi­te­lji­ma že­le osi­gu­ra­ti per­s­pek­tiv­ni­ji život i uda­lji­ti se od nez­dra­ve druš­tve­ne kli­me - ka­že Kse­ni­ja. Zbog lo­še po­du­zet­nič­ke kli­me i bi­ro­kra­ci­je ko­ja, ka­ko ka­že, gu­ši po­du­zet­ni­ke u Li­pi­čan­ka Ma­ja Kla­ić (31) u ruj­nu 2015. pre­se­li­la se iz Sla­vo­ni­je u Ir­sku. - U sre­di­ni iz ko­je do­la­zim mo­guć­nost us­pje­ha je ogra­ni­če­na, a ja nikad ni­sam htje­la kom­pro­mi­ti­ra­ti svoj obraz da bih ne­što pos­ti­gla, pre­vi­še ci­je­nim svoj mir. Svo­je ci­lje­ve ov­dje ću os­tva­ri­ti puno br­že, a i mi­ro­vi­nu že­lim do­če­ka­ti ov­dje sma­tra mla­da po­du­zet­ni­ca. Bo­ja­na Pe­tri­ća (35) pri­ja­te­lji su pri­je če­ti­ri godine na­go­vo­ri­li da se iz Đa­ko­va pre­se­li u Ir­sku. U Hrvatskoj je 10 go­di­na radio kao vo­zač vi­li­ča­ra. - U do­mo­vi­ni sam bio ne­za­do­vo­ljan rad­nim uvje­ti­ma, pla­ćom, ali i op­će­ni­to sta­njem u druš­tvu. Da sam znao kak­vi me uvje­ti ra­da ov­dje če­ka­ju vje­ru­jem da bih se pre­se­lio i puno ra­ni­je. U Hrvatskoj se rad­nik ne cijeni i svi su de­be­lo pot­pla­će­ni - iz­ja­vio nam je Bo­jan. Brač­ni par iz Za­gre­ba Ma­ri­ja­na i Gor­dan od­se­li­li su se s dvo­je dje­ce u ir­ski grad Cork. - Po­li­ti­ča­ri koji se ba­ve sa­mi sa so­bom i svo­jim fo­te­lja­ma. Ko­rup­ci­ja i ve­ze za dok­to­ra, za vrtić.... A ono naj­straš­ni­je je sta­nje uma Hr­va­ta: ‘Me­ni je do­bro, ni­je se do­go­di­lo me­ni, ne­moj se s tim za­ma­ra­ti...’ I on­da shva­tiš da ne že­liš od­ga­ja­ti dje­cu u tak­voj nez­dra­voj sre­di­ni i jed­nos­tav­no odeš – po­jas­ni­la je Ma­ri­ja­na raz­lo­ge od­la­ska. Do­da­je da se su­prug ba­vi obli­ko­va­njem pej­za­ža i vr­to­va te ži­ve sa­mo od nje­go­ve pla­će. Na po­vra­tak u Hr­vat­sku za­sad ne po­miš­lja­ju. - Nećemo se vra­ti­ti. Pre­ve­li­ki dio ži­vo­ta smo se tru­di­li uza­lud, slu­ša­li praz­ne pri­če... Pre­do­bro nam je da bi se vra­ti­li. Klin­ci uži­va­ju. Ima­ju per­s­pek­ti­vu. Bar im nećemo mo­ra­ti objaš­nja­va­ti tko je u ko­joj stran­ci i ka­ko je sin/kći uhljeba baš ide­alan kan­di­dat na na­tje­ča­ju za po­sao - po­ru­ču­je Ma­ri­na. Lo­vro N. i nje­go­va dje­voj­ka Sa­ša u Du­bli­nu, u Ir­skoj, ži­ve i ra­de od ko­lo­vo­za 2015. On je di­plo­mi­ra­ni eko­no­mist koji ra­di kao šan­ker, a Sa­ša ve­te­ri­nar­ka ko­ja ra­di kao ko­no­ba­ri­ca. Pri­je Ir­ske u Van­co­uve­ru Ka­na­di su pro­ve­li 18 mje­se­ci, ali su se zbog ne­mo­guć­nos­ti pro­du­lje­nja rad­nih prava od­lu­či­li vra­ti­ti u Hr­vat­sku. Iz­dr­ža­li mje­sec da­na pri­je no što su se za­pu­ti­li u Ir­sku. - O lo­šim pos­lov­nim uvje­ti­ma ni­je po­tre­be­no ni go­vo­ri­ti. Otiš­li smo i zbog bez­nad­ne at­mo­sfe­re u Hrvatskoj u ko­joj je na­rod pri­hva­tio kmet­sko sta­nje uma - ka­že Lo­vro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.