Ni­sam rek­la to što sam rek­la...

LICE I NALIČJE Pred­sjed­ni­ca tvrdi da je nje­na iz­ja­va o slo­bo­di kre­ta­nja u Europ­skoj uni­ji iz­vr­nu­ta

24sata - - NEWS -

Jed­na re­če­ni­ca iz pre­da­va­nja ko­ju je pred­sjed­ni­ca iz­rek­la u Bruxel­le­su, iz­a­zva­la je broj­ne re­ak­ci­je u Hrvatskoj. “Pred­nos­ti (EU) su ujed­no i ne­dos­ta­ci” ka­za­la je. “Naj­ve­ći ne­dos­ta­tak, ka­ko ga vi­dim kao pred­sjed­ni­ca Hrvatske, je slo­bo­da kre­ta­nja lju­di... Mo­bil­nost je do­bra, ali ako se lju­di vra­ća­ju u zem­lju. Mi sa­da bi­lje­ži­mo ne­ga­tiv­ne de­mo­graf­ske tren­do­ve”. Iz Vla­de ubr­zo je

sti­gao ko­men­tar u ko­je­mu se ka­že da je “ne­uobi­ča­je­no da bi ne­što tak­vo rek­la pred­sjed­ni­ca RH i to upra­vo za vri­je­me po­sje­ta Bruxel­le­su”, jer je “slo­bo­da kre­ta­nja lju­di jed­na od te­melj­ne če­ti­ri slo­bo­de Uni­je.” - Ono što sam rek­la je da je slo­bo­da kre­ta­nja jed­na od naj­ve­ćih pred­nos­ti ko­ja se osje­ti­la ula­skom Hrvatske u EU, ali i na­rav­no ima svo­je naličje, a to je ve­lik od­la­zak lju­di iz Hr­vat­ske­po­jas­ni­la je Ko­lin­da. Do­da­la je da se nje­ne ri­je­či iz­vr­ću, te da ona ni­je rek­la da je za za­tva­ra­nje gra­ni­ca. La­ni je, pak, rek­la da oni ko­ji­ma ni­je do­bro mo­gu oti­ći. “Lju­di ima­ju slo­bo­dan iz­bor pa mo­gu oti­ći ako sma­tra­ju da im ov­dje ni­je do­volj­no do­bro” rek­la je za Kle­ine

Ze­itung. (br)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.