IVI­CA TO­DO­RIĆ NI­JE DA

KO­LIN­DA JE OPOR­BA PLENKIJU KAK­VA BERO NI U SNU NE MO­ŽE BI­TI VLAS­NIK IZ­VO­RA I PUNIONICE VO­DE COSTELLA, ZA KO

24sata - - PANORAMA -

Ured pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić na Pan­tov­ča­ku opor­ba je HDZ-ovoj vla­di An­dre­ja Plen­ko­vi­ća s Mar­ko­va tr­ga kak­va SDP ni­ka­da ne­će bi­ti. A ni ne mo­že. Bero i nje­gov oz­bilj­no šla­gi­ra­no-odu­ze­ti SDP tek su sit­ni žmi­gav­ci (Ban­di­ćev fo­ra ko­ju će nje­gov še­grt, šef SDP-a, iz pr­ve shva­ti­ti) za KGK i nje­zi­ne mrač­ne stra­te­ge iz anek­sa. Us­put, gos­po­đa Ko­lin­da je čla­ni­ca HDZ-a (prem­da je for­mal­no sta­vi­la knji­ži­cu u ška­fe­tin za tra­ja­nja man­da­ta), iz­a­bra­na na tic­ke­tu HDZ-a i s nov­cem HDZ-a. U vri­je­me še­fa HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. Nje­zi­na po­bje­da, iako je bi­la tu­rob­na naj­a­va pot­pu­ne do­mi­na­ci­je pse­udo-kon­zer­va­tiv­nog, a u su­šti­ni ul­tra-des­nog, kri­la stran­ke ipak se ni­je do­go­di­la. Ka­ra­mar­ko je sru­šio sa­mog se­be, a on­da ga je do­kraj­čio Plen­ki koji se us­to­li­čio u li­de­ra. Po­mak­nuo HDZ pre­ma cen­tru. I do­bio iz­bo­re. Ali dos­ta o Plenkiju. Što gos­po­đa pred­sjed­ni­ca že­li pos­ti­ći ili naj­a­vi­ti na­pa­di­ma na svo­ju Vla­du. Ako se kan­di­di­ra za še­fi­cu stran­ke (to dru­gi če­ka­ju u re­du...) nes­pret­no to či­ni. Is­tu­pi i iz­ja­ve, u ko­ji­ma kao ja­ča svo­ju po­zi­ci­ju i kao na­gla­ša­va vlas­ti­ti auto­ri­tet, ne di­žu joj rej­ting. Sa­svim su­prot­no: te­ško se kom­pro­mi­ti­ra. A on­da se uobi­ča­je­no iz­vla­či: mrač­nim si­la­ma i sre­di­šti­ma mo­ći ko­je iz­vr­ću nje­zi­ne iz­ja­ve, mi­je­nja­ju kon­tekst i či­ne joj sva­ke dru­ge ga­da­ri­je. Objek­tiv­no, pred­sjed­ni­ca se pri­bli­ža­va fi­nal­noj fa­zi man­da­ta. To je tre­nu­tak ka­da se kre­će s pro­cje­na­ma iz­vjes­nos­ti dru­gog man­da­ta. Tre­ba­la bi se pos­tav­lja­ti pi­ta­nja po­put: je li Hr­vat­ska išta bo­lja od mog do­la­ska na Pan­tov­čak? Što sam za­is­ta uči­ni­la da druš­tvo pros­pe­ri­ra? I konačno, zas­lu­žu­jem li dru­gi man­dat? Ni­je baš sigurno da KGK tu mo­že za­bi­lje­ži­ti ne­ke plu­se­ve. Kao ni mno­gi pri­je nje. Ali u druš­tvu kao što je na­še to ni­šta ne tre­ba zna­či­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.