AO DOKAZE, ALI IMA ČUDNU TEORIJU BRA­NI SE Ni­sam iz­vla­čio lo­vu iz Agro­ko­ra, ku­po­vao sam vo­du u pus­ti­nji

OJU TO­DO­RIĆ TVRDI DA JU JE KU­PIO U DUBAIJU, BI­LA JE TVRT­KA KO­JA SE ZO­VE USKOK

24sata - - PANORAMA -

Na­kon što je tjed­nik Ex­press ot­krio da je Ivi­ca To­do­rić u je­ku kri­ze u Agro­ko­ru pos­lao pet mi­li­ju­na eura pr­vo u Švi­car­sku, a za­tim u po­rez­nu oazu Du­bai, Gaz­da se raz­lju­tio. Pri­je obja­ve tek­s­ta tri da­na smo če­ka­li nje­gov od­go­vor s kon­kret­nim pi­ta­nji­ma o to­me za­što je slao no­vac u Du­bai i za­što je pre­ves­lao ru­ski Sber­bank koji mu je dao kre­dit spa­sa. Ali on ni­je od­go­va­rao. Tek ka­da smo obja­vi­li tekst, od­lu­čio je re­agi­ra­ti. Jed­no­smej­r­no, bez mo­guć­nos­ti pod­pi­ta­nja. To­do­rić ka­že da je je na­še ot­kri­će laž iako za­tim od­mah priz­na­je da je no­vac pos­lao u Du­bai. Ali tvrdi da je nji­me ku­pio iz­vo­re i pu­ni­oni­cu vo­de. U Slo­ve­ni­ji. Dak­le, za pu­ni­oni­cu vo­de uda­lje­nu 50-ak ki­lo­me­ta­ra, pet mi­li­ju­na eura je preš­lo put j iz Za­gre­ba, do Zu­ric­ha i za­vr­šio u Du­ba­iu. - Ra­di se o naj­le­gi­tim­ni­joj pos­lov­noj tran­sak­ci­ji. Pro­da­va­telj je odre­dio ra­čun u Du­ba­iu. Za sve pos­to­ji do­ku­men­ta­ci­ja - ka­že.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.