PO­LE­TA­JEV, KOJI JE ODO­BRIO GAZDI KRE­DIT OD 100 MI­LI­JU­NA EURA, DEGRADIRAN JE

SBER­BANK IZNENAĐEN ŠTO SU DO­BAV­LJA­ČI VRAĆALI NO­VAC U DOGOVORU S GAZDOM

24sata - - PANORAMA -

Su­prot­no nje­go­vim tvrd­nja­ma, na­ši su­go­vor­ni­ci upoz­na­ti s tran­sak­ci­ja­ma i da­lje tvr­de da ne­ma pa­pir­na­tih do­ka­za da je pet mi­li­ju­na eura po­vu­če­nih iz Agro­ko­ra is­ko­ri­šte­no za kup­nju iz­vo­ra. U ožuj­ku proš­le godine, To­do­rić je uz tih pet mi­li­ju­na eura, pos­lao još 1,5 mi­li­ju­na na ra­čun švi­car­skog Agro­ko­ra AG. Oni su otiš­li na is­pla­tu kre­di­ta. Is­tra­ži­te­lji su već ot­kri­li da je upra­vo ra­čun te tvrt­ke služio kao ka­si­ca pra­si­ca obi­te­lji To­do­rić. U se­dam ra­ni­jih go­di­na tvr­de da je To­do­rić pre­ko nje­ga iz­vu­kao više od 64 mi­li­ju­na ku­na kroz neo­s­no­va­no di­za­nje go­to­vi­ne i pla­ća­nje tro­ško­va obi­te­lji, od pu­to­va­nja do odje­će i ure­đe­nja Kul­me­ro­vih dvo­ra. U ožuj­ku su do­bav­lja­či već pres­ta­li dos­tav­lja­ti ro­bu Agro­ko­ru, tvrt­ka ni­je ima­la za pla­će. To­do­ri­ći u ve­lja­či od Sber­ban­ka tra­že do­dat­ni kre­dit od 100 mi­li­ju­na eura ka­ko bi mo­gli pos­lo­va­ti. Sber­bank im te­škom mu­kom pris­ta­je da­ti još nov­ca na­kon što im je jas­no da ne mo­gu vra­ti­ti ni onih po­su­đe­nih 1,1 mi­li­jar­du eura. Ali Ru­si zbog ne­po­vje­re­nja uvje­tu­ju da taj no­vac oni di­rek­t­no da­ju do­bav­lja­či­ma, rad­ni­ci­ma za pla­će i po­rez, a ne da ga po­ša­lju Agro­ko­ru na ra­čun. Me­đu­tim, To­do­rić im dos­tav­lja lis­tu do­bav­lja­ča ko­je tre­ba­ju is­pla­ti­ti s ko­ji­ma je pret­hod­no sklo­pio do­go­vor da vra­te dio nov­ca. Ba­rem po­lo­vi­ca od 75 mi­li­ju­na eura vra­će­na je od do­bav­lja­ča na­zad u Agro­kor. Nit­ko ni­je ta­da znao da su mi­li­ju­ni eura za­vr­ši­li u Dubaiju. Ne­vje­ro­jat­no je da u tak­voj si­tu­aci­ji, To­do­rić raz­miš­lja o ku­po­vi­ni iz­vo­ra i to se či­ni pot­pu­no ne­lo­gič­nim jer ni­je imao ni za pla­će. To­do­rić tvrdi da je na­pra­vio upra­vo to, a ju­čer je napao i pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća da ga že­li uni­šti­ti. - Kroz mo­je ru­ke su proš­le sto­ti­ne mi­li­jar­di i ni­sam uzeo ni ku­ne. Mo­žeš li to shva­ti­ti Plen­ko­vi­ću jer ti i tvo­ji ste ko­rum­pi­ra­ni i oti­ma­te. Da­nas tvo­ja ma­ši­ne­ri­ja va­di Du­bai - po­ru­čio je Plen­ko­vi­ću. Ka­že da bi sa slo­ven­skim iz­vo­ri­ma Costella i Jam­ni­com nas­ta­la naj­ve­ća re­gi­onal­na tvrt­ka za vo­du jer je ta vo­da “pri­rod­ni li­jek”. Agro­kor ina­če ni­ka­da ni­je obja­vio da ku­pu­je tu pu­ni­oni­cu. Saz­na­je­mo da Agro­kor AG iz Du­ba­ija. Tko je vlas­nik te tvrt­ke u po­rez­noj oazi bi­lo je ne­mo­gu­će na­ći u re­gis­tri­ma Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. Ina­če, vlas­nik punionice pri­je te arap­ske tvrt­ke je bi­la slo­ven­ska kom­pa­ni­ja USKOK d.d. Oni ne­ma­ju ve­ze s na­šim is­traž­nim USKOK-om, ali je slu­čaj­nost ne­vje­ro­jat­na. Na­po­mi­nju da je Po­le­ta­jev sam imao že­lju za pro­mje­nom. Po­le­ta­ev ta­ko postaje čo­vjek ko­je­mu je je­di­na za­da­ća Agro­kor umjes­to či­ta­vog sple­ta za­du­že­nja ko­ja je imao kao za­mje­nik predsjednika upra­ve. Tre­ba na­po­me­nu­ti da je pr­va sa­vjet­ni­ca Po­le­ta­eva za Hr­vat­sku Ok­sa­na Dvin­skykh ko­ja je tre­ba­la ući i upra­vu no­vog Agro­ko­ra pod ru­skom kon­tro­lom. Ona je do­bra pri­ja­te­lji­ca To­mis­la­va i Ane Ka­ra­mar­ko.

Švi­car­ske za­is­ta ima od ra­ni­je udje­le u tvrt­ki iz Uje­di­nje­nih arap­skih emi­ra­ta ko­ja je vlas­nik punionice Costella u Slo­ve­ni­ji, ali se još ras­pet­lja­va pravo vlas­niš­tvo te arap­ske tvrt­ke i tra­go­vi nov­ca koji je ko­lao pre­ko nji­ho­vih ra­ču­na. Pi­ta­li smo i tvrt­ku Costella je­su li toč­ne To­do­ri­će­ve tvrd­nje. Ni­su nam ni­šta od­go­vo­ri­li. Vlas­nik punionice Costella je od trav­nja 2016. godine tvrt­ka Ar­deya Glo­bal iz Naš tekst odjek­nuo je i u Ru­si­ji. Nes­luž­be­no saz­na­je­mo da Sber­bank uop­će ni­je znao da je no­vac koji su da­li do­bav­lja­či­ma vra­ćen u Agro­kor. Dru­gi čo­vjek Sber­ban­ka Mak­sim Po­le­ta­jev se osob­no za­lo­žio da ban­ka odo­bri taj kre­dit od 100 mi­li­ju­na eura. I to su mu već za­mje­ra­li. Iako ne­ma­mo služ­be­ne po­t­vr­de, či­ni se da je in­for­ma­ci­ja da ih je To­do­rić pre­ves­lao u tom pos­lu, bi­la ona kap ko­ja je pre­li­la ča­šu. Po­le­ta­jev više ne­će bi­ti dru­gi čo­vjek te moć­ne ru­ske ban­ke, pri­op­ći­li su iz Sber­ban­ka. Ali za raz­li­ku od pr­vih in­for­ma­ci­ja, ka­žu da ne od­la­zi iz sus­ta­va, ne­go postaje sa­vjet­nik predsjednika upra­ve Her­ma­na Gre­fa. - Gos­po­din Po­le­ta­jev će os­ta­ti u ban­ci, te će ob­na­ša­ti funk­ci­ju sa­vjet­ni­ka predsjednika upra­ve Sber­ban­ka. Na no­voj će funk­ci­ji pri­je sve­ga nad­zi­ra­ti rje­ša­va­nje si­tu­aci­je u Agro­ko­ru. Kroz ovu pro­mje­nu će Po­le­ta­ev bi­ti u sta­nju u pot­pu­nos­ti se usre­do­to­či­ti na na­god­bu u Agro­ko­ru i nje­zi­nu pro­ved­bu, te će ima­ti sva po­treb­na ov­la­šte­nja za obav­lja­nje ove zah­tjev­ne za­da­će - pri­op­ći­li su iz Sber­ban­ka ju­čer po­pod­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.