Za na­še či­ta­te­lje pri­pre­mi­li smo no­vu na­grad­nu igru u ko­joj mo­gu sa­kup­lja­ti ku­po­ne i po­ku­ša­ti osvo­ji­ti novi Citroën C4 Cactus.

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Od pet­ka, 8. lip­nja, do ne­dje­lje, 17. lip­nja, svaki dan u 24sa­ta objav­lji­vat će se po je­dan na­grad­ni kupon. Ti­je­kom de­set da­na či­ta­te­lji 24sa­ta će iz­re­zi­va­ti i skup­lja­ti ku­po­ne koji su objav­lje­ni u ti­ska­nom iz­da­nju. Za one koji su pro­pus­ti­li mak­si­mal­no dva nagradna ku­po­na, 18. i 19. lip­nja 2018. bit će objav­ljen po je­dan jo­ker kupon koji za­mje­nju­je po je­dan pro­pu­šte­ni kupon. Jo­ker ku­po­ni su raz­li­či­ti. U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.