VIŠE SE DJE KU­ĆE NE­GO

24sata - - ŽIVOT -

U sklo­pu pro­gra­ma “Grad Za­greb - pri­ja­telj do­je­nja“ju­čer su pos­tav­lje­ne još tri nove klu­pe za do­je­nje i pre­ma­ta­nje dje­ce u Par­ku Sta­ra Treš­njev­ka, na Ter­mi­na­lu Čr­no­me­rec te dje­čjem igra­li­štu u Uli­ci Ti­na Uje­vi­ća na Kne­ži­ji. (nm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.