ECE OZLIJEDI KOD O NA TRENINZIMA

EVIDENCIJA Zbog sve učes­ta­li­jih lo­mo­va i os­ta­lih po­vre­da Hr­vat­ska kre­će u iz­ra­du re­gis­tra dje­čjih oz­lje­da. Iz­ra­dit će ga Mi­nis­tar­stvi zdrav­s­tva i MUP. Čak 34 pos­to stra­da ih kod ku­će

24sata - - ŽIVOT -

Prem­da je dom mjes­to na ko­jem se i ro­di­te­lji i dje­ca osje­ća­ju si­gur­ni­ma, u kuć­nom okru­že­nju ujed­no se do­ga­đa i naj­ve­ći broj ne­sre­ća i oz­lje­da. Dje­ci kod ku­će pri­je­ti niz opas­nos­ti ko­je čes­to mo­gu za­vr­ši­ti s oz­bilj­nim oz­lje­da­ma. Zbog po­ras­ta bro­ja lo­mo­va, na ini­ci­ja­ti­vu Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva i MUP-a, kre­će iz­ra­da dje­čjeg re­gis­tra oz­lje­da. Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma u pro­me­tu stra­da 8% dje­ce, a kod ku­će čak 34%, što je više ne­go u drugim europ­skim zem­lja­ma. Više je i od 30% pos­to ko­li­ko ih se ozlijedi na sport­skim ak­tiv­nos­ti­ma. Pa­do­vi, opek­li­ne, gu­še­nje, tro­va­nje i uta­pa­nje naj­češ­ći su uz­ro­ci ne­sre­ća u do­mu, zbog če­ga u svi­je­tu sva­ke godine go­to­vo dva mi­li­ju­na dje­ce za­vr­ši na hit­noj. - Dje­ca ne bi tre­ba­la bi­ti pod stak­le­nim zvo­nom. Po­ne­ka mo­dri­ca je zdrav dio odras­ta­nja. No, u ku­ćans­tvu tre­ba po­du­ze­ti mje­re opre­za ka­ko bi se sma­njio ri­zik od nez­go­da - is­ti­če Em­ma Ham­met, ame­rič­ka struč­nja­ki­nja za pr­vu po­moć. Is­tog je miš­lje­nja i pe­di­ja­tri­ca dr. Gi­ova­na Ar­ma­no ko­ja ka­že ka­ko se vr­ste ne­sret­nih slu­ča­je­va u kući raz­li­ku­ju po do­bi. - Od tre­nut­ka kad se počnu sa­mos­tal­no po­kre­ta­ti, s tri ili če­ti­ri mje­se­ca, bebe čes­to pa­da­ju. S kre­ve­ta, hra­ni­li­ce, iz ko­li­ca... Po­ne­kad sve za­vr­ši sa­mo mo­dri­com, no be­bu ko­ja pad­ne na gla­vu tre­ba pra­ti­ti - je li bi­la bez svi­jes­ti, je li od­mah za­pla­ka­la, po­vra­ća­la, da li je na­kon pa­da bi­la pos­pa­ni­ja… Uoči­te li bi­lo koji od tih simp­to­ma di­je­te tre­ba odves­ti li­ječ­ni­ku - po­jaš­nja­va dr. Ar­ma­no. Pri pre­vi­ja­nju na pre­ma­ta­li­ci, do­da­je, tre­ba uvi­jek jed­nu ru­ku dr­ža­ti na be­bi, a dru­gom do­hva­ća­ti stva­ri. Oko pr­ve godine sklo­ni su is­tra­ži­va­nju i stav­lja­ju sve u us­ta. Tre­ba mak­nu­ti iz vi­do­kru­ga sit­ne koc­ki­ce, ki­ki­ri­ki, gra­šak, ku­gli­ce… U do­bi od dvi­je-tri godine opas­ne su te­ku­ći­ne ko­je dje­ca na­đu na po­du ku­pa­oni­ce, li­je­ko­vi u si­ru­pu i ta­ble­te ko­je mo­gu za­mi­je­ni­ti za bom­bo­ne. Na­mje­štaj tre­ba zaštititi gu­me­nim ru­bo­vi­ma, a kre­ve­ti na kat tre­ba­ju ima­ti za­štit­nu ogra­du. Ljes­tve je naj­bo­lje mak­nu­ti ka­ko se ma­le­ni ne bi po­pe­li dok nit­ko ne gle­da. Tre­ba ima­ti na umu i da nikad ni­je pre­ma­lo vre­me­na za nez­go­du. Di­je­te se nikad ne smi­je os­tav­lja­ti sa­mo u kadi jer se mo­že uto­pi­ti u ne­ko­li­ko cen­ti­me­ta­ra vo­de. Ope­ko­ti­ne su ta­ko­đer čest uz­rok dje­čjih po­sje­ta bol­ni­ca­ma. Čes­to po­vu­ku stolj­njak iz ro­di­te­lje­va kri­la i za­li­ju se vru­ćom ka­vom ili nas­tra­da­ju dok se mo­ta­ju pod no­ga­ma ili ih ro­di­telj dr­ži na ru­ka­ma dok ku­ha. - Opas­ne su i pe­gle, pre­vru­ća vo­da pri ku­pa­nju i vru­će peć­ni­ce - upo­zo­ra­va dr. Ar­ma­no. Opek­li­nu tre­ba sta­vi­ti pod hlad­nu vo­du, po­kri­ti ste­ril­nom ga­zom i oti­ći li­ječ­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.