Dje­čji fil­mo­vi po­ve­ća­va­ju stig­mu oko pro­ble­ma s ko­žom, što mo­že po­seb­no lo­še utje­ča­ti na ado­les­cen­te, ka­žu znans­tve­ni­ci.

24sata - - ŽIVOT -

Raz­log pro­na­la­ze u či­nje­ni­ci da su zli­kov­ci uvi­jek će­la­vi, s ožilj­ci­ma i bo­ra­ma, a he­ro­ji ima­ju čis­tu bi­je­lu por­cu­lan­sku put. Sma­tra­ju ka­ko to daje vje­tar u le­đa ste­re­oti­pi­ma, a lju­di se lo­ši­je osje­ća­ju u svo­joj ko­ži. U stu­di­ji su ame­rič­ki struč­nja­ci sa Sve­uči­li­šta u Tek­sa­su ana­li­zi­ra­li li­ko­ve iz 50 ani­mi­ra­nih fil­mo­va s naj­ve­ćom za­ra­dom, ve­ći­nom snim­lje­nih na­kon 2000. godine. Čak tri če­t­vr­ti­ne ne­ga­ti­va­ca ima­lo je pro­ble­me s ko­žom, čak i ako ni­su u pi­ta­nju bi­li ožilj­ci. Ma­la Dar­la, okrut­na zu­ba­re­va ne­ća­ki­nja u “Po­tra­zi za Ne­mom” ima pje­gi­ce, a Ja­far u “Ala­di­nu” ve­li­ke tam­ne po­doč­nja­ke. Čak i oni li­ko­vi koji počnu kao lo­ši, a is­pos­ta­vi se da su do­bri ni­su sa­vr­še­ni. Ta­ko je Shrek će­lav s pje­ga­ma na tje­me­nu, kao i Gru koji uz će­lu ima i po­doč­nja­ke. S dru­ge stra­ne, sa­mo 26 pos­to po­zi­ti­va­ca ima­lo je bi­lo što na li­cu što bi na­ru­ša­va­lo sa­vr­šens­tvo. - Hol­lywo­od ima ten­den­ci­ju pri­ka­zi­va­nja kož­nih bo­les­ti u kon­tek­s­tu zla. Mo­žda se za­to sve više lju­di pod­vr­ga­va es­tet­skim ope­ra­ci­ja­am - re­kao je je­dan od is­tra­ži­va­ča prof. Mic­ha­el Ryan. (nm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.