Le Sha­ki­ru ni Ade­le

24sata - - ŽIVOT -

Ade­le je mo­žda pla­ne­tar­no po­pu­lar­na, ali nje­zi­na glaz­ba fe­tu­si­ma je ne­za­nim­lji­va. Ni­šta dra­ža ni­je im ni­ti po­pu­lar­na Sha­ki­ra. Ot­pri­je je poznato da ne­ro­đe­ne bebe naj­bo­lje re­gi­ra­ju na kla­sič­nu glaz­bu, a znans­tve­ni­ci iz špa­njol­ske kli­ni­ke za plod­nost Ins­ti­tut Marquès u Bar­ce­lo­ni sad su tes­ti­ra­li i ko­ga po­seb­no ne vo­le. Us­po­re­đi­va­li su re­ak­ci­je 300 fe­tu­sa iz­lo­že­nih kla­sič­noj, tra­di­ci­onal­noj i pop-rock glaz­bi, a re­zul­ta­te su pred­sta­vi­li proš­li tjedan na 5. Me­đu­na­rod­nom sku­pu za glaz­bu i Me­di­ci­nu u Bar­ce­lo­ni. Znans­tve­ni­ci su pro­ma­tra­li po­mi­ca­nje us­ta i je­zi­ka iz­me­đu 18. i 38. tjed­na trud­no­će jer se sma­tra da to fe­tu­si ne ra­de u dru­gom i tre­ćem tro­mje­se­čju bez po­ti­ca­ja. Svaki fe­tus bio je iz­lo­žen mik­su od 15 pje­sa­ma iz sva tri žan­ra. Naj­ve­ću re­ak­ci­ju iz­a­zva­la je kla­sič­na glaz­ba (84 pos­to), sli­je­di tra­di­ci­onal­na glaz­ba sa 79 pos­to, a naj­ma­nje re­ak­ci­je pro­uz­ro­či­la su pop-rock iz­ved­be sa sa­mo 59 pos­to. taj način su svjes­ni da im se obra­ća­mo - po­jas­ni­la je dr. Ma­ri­sa López - Te­ijón, di­rek­to­ri­ca Ins­ti­tu­ta Marquès. Ovaj ins­ti­tut je vo­de­ća kli­ni­ka za plod­nost, a osim u Bar­ce­lo­ni ima­ju svo­je cen­tre i u Lon­do­nu, Ir­skoj, Ita­li­ji i Ku­vaj­tu. Ko­li­ko dr­že do glaz­be u pre­na­tal­nom ra­zvo­ju po­ka­zu­je i nji­hov način ra­da. Em­bri­ji su pri­je im­plan­ta­ci­je iz­lo­že­ni mi­kro­glaz­be­nim vi­bra­ci­ja­ma 24 sa­ta na dan dok ih se opo­đu­je u in­ku­ba­to­ri­ma. Stu­di­je su po­ka­za­le da to po­ve­ća­va šan­su za us­pje­hom do pet pos­to. Iako su fe­tu­si znat­no bo­lje re­agi­ra­li na kla­si­ku ne­go na glaz­bu no­vog do­ba, ne­ke su pop-rock pje­sme zant­no bo­lje ko­ti­ra­le od dru­gih. Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, Mo­zar­to­va “Ma­la noć­na mu­zi­ka” iz­a­zva­la re­ak­ci­ju kod 91 pos­to be­ba, baš kao i tra­di­ci­onal­na bo­žić­na pje­sma, a u sto­pu ih sa 90 pos­to re­ak­ci­ja pra­te Qu­een sa “Bo­he­mi­an Rhap­sody” i Vil­la­ge Pe­ople sa “YMCA”. Bach, Pro­ko­fi­ev, Stra­ussov “Ra­det­zky marš” i Be­et­ho­ve­no­va “Oda ra­dos­ti” iz­a­zva­li su re­ak­ci­je kod 72 do 87 pos­to fe­tu­sa pa je klasika iz­bi­la na vrh.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.