Dje­ca su glas­ni­ci bu­duć­nos­ti. Sva­ko di­je­te ima je­dins­tve­nu i važ­nu mi­si­ju te ih tre­ba tre­ti­ra­ti s po­što­va­njem, is­ti­če Da­isa­ku Ike­da, autor knji­ge “Hap­py Pa­rents, Hap­py Kids”.

24sata - - ŽIVOT -

- Ne smi­je­mo bi­ti ne­is­kre­ni ni­ti po­ku­ša­va­ti ma­ni­pu­li­ra­ti nji­ma. Uvi­jek kad sret­nem ne­ko di­je­te, nas­to­jim mu stvo­ri­ti sret­ne us­po­me­ne - ka­že autor i do­da­je da ne pos­to­ji sa­vr­šen ro­di­telj. Po­sje­do­va­nje ma­na i vr­li­na dio je sva­či­je osob­nos­ti, a dje­ci je ugod­ni­je raz­go­va­ra­ti s ro­di­te­lji­ma koji mo­gu priz­na­ti svo­je ne­us­pje­he ne­go s oni­ma koji se uvi­jek hva­le, is­ti­če Ike­da. - Kad puno ra­di­te, a dje­ca vas pi­ta­ju je­su li vam važ­ni­ji oni ili po­sao, mo­ra­te im jas­no od­go­vo­ri­ti da su vam oni najvažniji te im objas­ni­ti za­što ra­di­te. Dje­ca su svjes­na da su ro­di­te­lji za­pos­le­ni, no ne bi ih za­to tre­ba­li za­ne­ma­ri­va­ti - na­vo­di autor pa objaš­nja­va ka­ko dje­ca uče od ro­di­te­lja, ali ih ne­će slu­ša­ti ako ri­je­či ne po­ka­žu dje­li­ma. - Kad su oba ro­di­te­lja za­pos­le­na,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.