Pam­pers Pants i Klo­ka­ni­ca or­ga­ni­zi­ra­li su na­tje­čaj u ko­jem su ro­di­te­lji pri­jav­lji­va­li naj­bo­lje te­te iz vr­ti­ća.

24sata - - ŽIVOT -

Prijava je bi­lo mno­go, pa je ži­ri je­dva oda­brao tro­je fi­na­lis­ti­ca i fi­na­lis­ta u sva­koj ka­te­go­ri­ji jer, ka­ko ka­žu, svi su zaslužili na­gra­de. Na­kon to­ga, mo­glo se gla­so­va­ti za naj­bo­lje od­ga­ja­te­lje i od­ga­ja­te­lji­ce ka­ko bi osvo­ji­li vri­jed­ne na­gra­de za svo­je vr­ti­će.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.