Ri­ka ima dva pu­ta ina C od na­ran­če

ZDRAVIJA ME­TO­DA Po­vr­će ku­ha­no u puno vo­de gu­bi do 70 pos­to hra­nji­vih tva­ri, za­to ga je bo­lje spre­ma­ti na pa­ri

24sata - - ZDRAVLJE -

Lje­to je ide­al­no vri­je­me da u pre­hra­nu uvr­sti­mo više si­ro­vog vo­ća i po­vr­ća, što omo­gu­ća­va da or­ga­ni­zam bo­lje is­ko­ris­ti vri­jed­ne sas­toj­ke po­je­di­nih na­mir­ni­ca. Ta­ko čes­to uno­si­mo ma­nje mas­no­ća ko­je se ina­če ko­ris­te u pri­pre­mi hra­ne, što mo­že pri­do­ni­je­ti top­lje­nju ki­lo­gra­ma. - Po­vr­će je ni­ske ener­get­ske vri­jed­nos­ti i ve­li­kog vo­lu­me­na, pa ti­me do­pri­no­si osje­ća­ju si­tos­ti i mr­šav­lje­nju, ka­že nu­tri­ci­onis­ti­ca Ves­na Bo­sa­nac. Ne­ke vr­ste po­vr­ća ne mo­že­mo jes­ti si­ro­ve, dok je dru­ge bo­lje jes­ti ku­ha­ne, jer na vi­so­koj tem­pe­ra­tu­ri ra­zvi­ja­ju spo­je­ve koji su ko­ris­ni za or­ga­ni­zam, dok ih si­ro­vo po­vr­će sa­dr­ži u ma­njim ko­li­či­na­ma. Je­dan od tak­vih pri­mje­ra je raj­či­ca. Ku­ha­na i kon­zer­vi­ra­na je bo­lji iz­vor li­ko­pe­na, jer i kon­zer­vi­ra­nje po­ma­že da se raz­bi­ju ne­ke sta­nič­ne sti­jen­ke i os­lo­bo­di li­ko­pen, koji tijelo ta­ko lak­še ap­sor­bi­ra. To ne zna­či da tre­ba bi­ra­ti iz­me­đu to­ga da ne­ko po­vr­će je­de­mo sa­mo si­ro­vo ili ku­ha­no. Naj­bo­lji iz­bor je ba­lan­si­ra­na pre­hra­na u ok­vi­ru ko­je se kom­bi­ni­ra­ju oba na­či­na kon­zu­ma­ci­je, što će nam omo­gu­ći­ti da do­bi­je­mo sve vri­jed­ne sas­toj­ke na­mir­ni­ca. Ne­ke vr­ste po­vr­ća jed­nos­tav­no ne mo­že­mo jes­ti si­ro­ve, pri­mje­ri­ce kelj ili pro­ku­li­ce, ka­že su­go­vor­ni­ca. - Ku­ha­njem ke­lja i dru­gih ku­pu­s­nja­ča se inak­ti­vi­ra­ju go­itro­ge­ni spo­je­vi koji re­me­te rad štit­ne žli­jez­de. Iz ku­ha­nog po­vr­ća je beta-ka­ro­ten bo­lje is­ko­ris­tiv - više ga pre­la­zi u vi­ta­min A. To je još jed­na do­bro­bit ku­ha­nja, do­da­je nu­tri­ci­onis­ti­ca. Ku­ha­njem se uni­šta­va­ju i ne­ki pes­ti­ci­di, pa je to kod po­vr­ća do­bar način da sma­nji­mo unos štet­nih tva­ri u or­ga­ni­zam. Tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da je po­vr­će uvi­jek bo­lje ku­ha­ti u vr­lo malo vo­de, od­nos­no još bo­lje sa­mo na pa­ri, ka­ko vri­jed­ne sas­toj­ke koji se ti­je­kom ku­ha­nja ot­pus­te u vo­du ne bi­smo ba­ca­li. Broj­na is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la su da po­vr­će ku­ha­no u puno vo­de iz­gu­bi i do 60, pa i 70 pos­to vri­jed­nih hra­nji­vih tva­ri. - Vo­će je uvi­jek naj­bo­lje jes­ti si­ro­vo. Ono je ide­al­na uži­na, is­ti­če nu­tri­ci­onis­ti­ca. No lju­di koji ima­ju pro­bav­nih te­go­ba i si­ro­vo vo­će im mo­že sme­ta­ti, tre­ba­ju jes­ti ku­ha­no vo­će, od­nos­no bo­lje je po­jes­ti i ku­ha­no ne­go nikakvo, do­da­je. - Op­će­ni­to, dnev­no je po­treb­no po­jes­ti 2-3 ko­ma­da vo­ća, ili 2 do 3 ma­le zdje­li­ce ako se ra­di o sit­nom vo­ću. Po­vr­će tre­ba jes­ti za ru­čak i za ve­če­ru, no ti­je­kom lje­ta po­vr­će od­lič­no ide i uz do­ru­čak. Na pri­mjer, kras­tav­ci ili raj­či­ce uz svje­ži sir os­vje­žit će nas već na po­čet­ku da­na, sa­vje­tu­je nu­tri­ci­onis­ti­ca Ves­na Bo­sa­nac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.