ONE ĆE TJEŠITI NIGERIJCE NAJ­VE­ĆA PO­DR­ŠKA NA­KON ŠTO IZ­GU­BE...

NIGERIJSKE WAGSICE Bo­lje po­lo­vi­ce Ni­ge­ri­ja­ca nes­trp­lji­vo iš­če­ku­ju Svjet­sko pr­vens­tvo, a na­kon utak­mi­ce tu­go­vat će sa svo­jim oda­bra­ni­ci­ma...

24sata - - SHOW - Pi­še: TONIA MALIĆ

Dok će iz so­ba Va­tre­nih na­kon sva­ke utak­mi­ce na Svjetskom pr­vens­tvu od­zva­nja­ti zvu­ko­vi Play Sta­ti­ona i kar­ta­nja, iz spa­va­ćih so­ba nigerijske re­pre­zen­ta­ci­je čut će se glas­ni uz­da­si i ‘‘dr­ma­nje’’ kre­ve­ta. Na­ime, Ni­ge­ri­ja je je­di­na mom­čad či­ji no­go­me­ta­ši sa svo­jim su­pru­ga­ma, dje­voj­ka­ma i lju­bav­ni­ca­ma mo­gu pro­vo­di­ti slo­bod­no vri­je­me. Že­ne i dje­voj­ke no­go­me­ta­ša čes­to priv­la­če po­gle­de lju­bi­te­lja ‘‘naj­bit­ni­je spo­red­ne stva­ri na svi­je­tu’’ svo­jim fan­tas­tič­nim iz­gle­dom. Osim no­go­met­nih te­ma, jav­nost se ovih da­na za­ni­ma i za pri­vat­ne po­je­di­nos­ti o na­tje­ca­te­lji­ma na Svjetskom pr­vens­tvu ko­je se odr­ža­va u Ru­si­ji. Mla­da no­go­met­na zvi­jez­da Alex Iwo­bi (22) bio je u tur­bu­lent­noj če­tve­ro­go­diš­njoj ve­zi s blo­ge­ri­com i ma­ne­ken­kom Cla­ri­ssom Ju­li­et­tom. Iako su ne­ko­li­ko pu­ta pre­ki­da­li, uvi­jek su se vraćali jed­no dru­go­me. Pri­je go­di­nu da­na Alex je ku­pio se­bi poz­la­će­ni Mer­ce­des. No tu ni­je stao. Svo­ju ta­daš­nju dje­voj­ku Cla­ri­ssu iz­ne­na­dio je poz­la­će­nim Lam­bor­g­hi­ni­jem. Ma­ne­ken­ka je od­mah fo­to­gra­fi­ju obja­vi­la na druš­tve­nim mre­ža­ma uz du­bo­ko­um­ni opis.

EMENIKEOVE MANEKENKE

- No­vac ipak ku­pu­je snove na­pi­sa­la je Cla­ri­ssa i iz­a­zva­la ‘‘la­vi­nu’’ ne­ga­tiv­nih ko­men­ta­ra. Nje­gov ko­le­ga, bra­nič nigerijske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Bri­an Idowu, ina­če ro­dom iz Ru­si­je, (26) već ne­ko vri­je­me lju­bi li­je­pu Ru­ski­nju Ka­te­ri­ne Za­go­rul­ko. Mla­di par na druš­tve­nim mre­ža­ma čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je s raz­nih pu­to­va­nja po svi­je­tu. Iskus­ni na­pa­dač Em­ma­nu­el Eme­ni­ke (31) slab je na zgod­ne manekenke. Iza se­be već ima pro­pa­lu du­go­go­diš­nju ve­zu s Ezin­nom Aku­do Anya­oha­om, ko­ja je uma­lo za­vr­ši­la bra­kom. Nes­taš­ni Ema­nu­el ni­je se htio dr­ža­ti one ‘‘dok nas smrt ne ras­ta­vi’’ pa je ubr­zo ‘‘ba­cio’’ oko na dje­voj­ki­nu ko­le­gi­cu, svo­ju sa­daš­nju ženu Ihe­omu Nna­di (23). Par se vjen­čao ove godine, a fo­to­gra­fi­je sklad­nog ži­vo­ta čes­to dI­je­le sa svo­jim pra­ti­te­lji­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma.

HVA­LI SE: NO­VAC IPAK KU­PU­JE SNOVE FATALNA JULLIETTA Cla­ri­sse Jullietta čes­to objav­lju­je pro­vo­ka­tiv­ne fo­to­gra­fi­je na svom Ins­ta­gram pro­fi­lu, na ko­jem ima više od osam­de­set ti­su­ća pra­ti­te­lja. Vo­li se hva­li­ti luk­suz­nim ži­vo­tom i sku­po­cje­nim kr­pi­ca­ma.

GLASNA NAVIJAČICA Lijepa Ru­ski­nja lju­bav svog ži­vo­ta, Bri­ana Idowua, upoz­na­la je u rod­nom mjes­tu svog oda­bra­ni­ka, Sa­int Pe­ter­bur­gu. Ke­te­ri­ne nes­trp­lji­vo iš­če­ku­je pr­vens­tvo, a ka­ko ka­že, bit će naj­glas­ni­ja navijačica.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.