El­la Dvor­nik po­ru­či­la su­pru­gu da že­li još dje­ce

24sata - - SHOW -

Hr­vat­ska blo­ge­ri­ca El­la Dvor­nik (27) od­lič­no se sna­la­zi u ulo­zi maj­ke i čes­to svo­je obo­ža­va­te­lje na druš­tve­noj mre­ži oba­vje­šta­va o do­go­dov­šti­na­ma nje­ne sed­mo­mje­seč­ne kće­ri Ba­lie Dee. Su­prug Char­les ne­dav­no je obja­vio fo­to­gra­fi­ju kće­ri, a El­la mu je tom pri­li­kom ot­kri­la ka­ko raz­miš­lja o pro­ši­re­nju obi­te­lji. - Ti stvar­no ra­diš pres­lat­ku dje­cu, tre­ba­mo ih ima­ti još - ko­men­ti­ra­la je El­la. Kći po­koj­nog hr­vat­skog kra­lja fun­ka ne skri­va ka­ko joj ne­dos­ta­je otac, a oko pri­no­ve joj u sve­mu po­ma­že maj­ka Da­ni­je­la ko­ja ne­iz­mjer­no uži­va u ulo­zi ba­ke. (kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.