ONA JE BAŠ PRAVA NIGERIJKA...

24sata - - SHOW -

ODION IGHALO lju­bi do­ma­ću lje­po­ti­cu, zgod­nu So­niu. Ina­če, ovaj Ni­ge­ri­jac ni­je imao pre­tje­ra­ne sre­će u ljubavi. - Dok sam igrao na nižoj ra­zi­ni ni­sam bio za­nim­ljiv že­na­ma. Sad kad sam ne­što us­pio odjed­nom sam im za­nim­ljiv, a ja ni­sam ni­šta ljep­ši ne­go pri­je - iro­nič­no je po­ru­či­la ova zvi­jez­da nigerijske re­pre­zen­ta­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.