I DOK MIKEL NAPORNO TRENIRA, SU­PRU­GA TRO­ŠI TATINE NOVCE...

24sata - - SHOW -

Re­pre­zen­ta­ti­vac John Obi Mikel pri­je pet go­di­na upoz­nao je svo­ju ‘‘ru­sku kra­lji­cu’’ u Lon­do­nu. Već na­kon prvog sas­tan­ka ni­ge­rij­ski nogometaš za­lju­bio se u Ol­gu Di­ja­čen­ko, bo­ga­tu na­s­ljed­ni­cu či­ji je otac ru­ski mi­li­jar­der koji po­sje­du­je ne­ko­li­ko tvrt­ki u Lon­do­nu. Pri­je dvi­je i pol godine par je do­bio dvi­je kćer­ki­ce. - Ka­da ima­te bli­zan­ki­nje vi­di­te svi­jet na pot­pu­no dru­ga­či­ji način. One su dra­gulj u na­šim oči­ma - re­kao je Mikel na­kon što su se ro­di­le nje­go­ve prin­ce­ze. Mikel na svo­jem Ins­ta­gram pro­fi­lu čes­to objav­lju­je fo­to­gra­fi­je svo­je obi­te­lji. - Da li mo­že ljep­še od ovog? Ja sam do­is­ta bo­gat i bla­gos­lov­ljen čo­vjek - po­hva­lio se nogometaš is­pod fo­to­gra­fi­je. Par ne vo­li pri­ča­ti o pri­vat­nim stva­ri­ma pa se za­to Ol­gu ne mo­že čes­to vi­dje­ti na bit­nim do­ga­đa­nji­ma, ali je iz­ja­vi­la ka­ko će sva­ka­ko do­ći po­dr­ža­ti svog su­pru­ga u Ru­si­ju. la­vi­nu po­zi­tiv­nih ko­men­ta­ra i čes­tit­ki. Za­nim­lji­vo je da su na dan vjen­ča­nja od­lu­či­li do­ći u tra­di­ci­onal­noj odje­ći. Vwe­mo ni­je htje­la kla­sič­nu bi­je­lu vjen­ča­ni­cu već je od­lu­či­la is­po­što­va­ti sta­re nigerijske obi­ča­je. Lijepa Vwe­mo na go­to­vo svim an­ke­ta­ma va­ži za jed­nu od naj­ljep­ših ni­ge­rij­skih WAG-si­ca. - Dra­go mi je što si pro­na­šao svo­ju srod­nu du­šu. Ona je jed­na od naj­ljep­ših že­na ko­ju sam vi­dje­la. Sret­no ti bi­lo! - sa­mo su ne­ki od broj­nih ko­men­ta­ra obo­ža­va­te­lja. Va­tre­ne na­vi­ja­či­ce nigerijske re­pre­zen­ta­ci­je nes­trp­lji­vo iš­če­ku­ju po­če­tak pr­vens­tva. Ho­će li bi­ti glas­ni­je od hr­vat­skih WAGsi­ca vi­djet ćemo u su­bo­tu ka­da će se odr­ža­ti utak­mi­ca iz­me­đu na­še i nigerijske re­pre­zen­ta­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.