Iz Big Brot­he­ra su otiš­li u ko­no­ba­re

24sata - - SHOW -

Kri­že­va­ca u Za­greb, a ovo mu ni­je pr­vi put da ko­no­ba­ri, za raz­li­ku od Ni­ko­le. - An­to­nio se od­lič­no sna­la­zi kao ko­no­bar, a tre­ba uze­ti u ob­zir i ka­ko mu ovo ni­je pr­vi put. Ja sam, s dru­ge stra­ne, u po­čet­ku znao pro­li­ti ko­ju ka­vu i pi­će s tac­ne, ali sad mi se to više ne do­ga­đa. Što sam du­že u ovom pos­lu, to mi ide sve bo­lje - do­dao je Ni­ko­la. Dečki su se i na­kon showa nas­ta­vi­li dru­ži­ti, što­vi­še, to­li­ko su postali do­bri pri­ja­te­lji da su shva­ti­li da ni u pe­ri­odu ka­da ne ra­de ne že­le bi­ti raz­dvo­je­ni. Oni ni­su je­di­ni koji su na­kon showa po­če­li ko­no­ba­ri­ti. Biv­ša na­tje­ca­te­lji­ca, Li­di­ja Ma­rić zva­na Ri­bi­ca, ta­ko­đer ra­di u ugos­ti­telj­stvu u Bla­go­ro­dov­cu kraj Ga­reš­ni­ce. Gos­ti­ma pro­ri­če sud­bi­nu iz ta­lo­ga ka­ve, a za sa­da ne na­pla­ću­je svo­je us­lu­ge, iako ni to ne is­klju­ču­je. - Iz ta­lo­ga ka­ve mo­gu pro­či­ta­ti ne­či­ju sud­bi­nu. Go­to­vo uvi­jek po­go­dim i baš mi je za­ba­van taj moj ho­bi - hva­li se Ri­bi­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.