Novi broj miss7 je na svim ki­os­ci­ma

LJETNO IZ­DA­NJE Za vas smo pri­pre­mi­li pre­gršt za­nim­lji­vog i bo­ga­tog sa­dr­ža­ja na čak 276 stra­ni­ca

24sata - - SHOPPING -

Uz mod­ne edi­to­ri­ja­le i stra­ni­ce na ko­ji­ma ćeš na­ći tren­di lo­oko­ve za ak­tu­al­nu se­zo­nu te in­s­pi­ra­ci­ju ka­ko se osje­ća­ti i iz­gle­da­ti za­mam­no i sek­si, tu su i no­va be­auty pra­vi­la uz ko­ja ćeš za­sja­ti ovo­ga lje­ta na pla­ži, ma­mi­ti sjaj­nom ko­som i blis­ta­vom ko­žom. Tu je i niz in­ter­v­jua, pri­ča i pu­to­pi­sa, no­vos­ti i tren­do­va iz svi­je­ta in­te­ri­je­ra te pra­vi gas­tro festival na koji vas vo­di na­ša su­rad­ni­ca La­na Klin­gor Mi­hić. Ta­ko­đer, u stva­ra­nju no­vog bro­ja miss7 tim su­sre­tao je lju­bav. Pre­ma se­bi, pre­ma ži­vo­tu, pre­ma is­tra­ži­va­nju svi­je­ta, pre­ma pro­bi­ja­nju vlas­ti­tih gra­ni­ca, pre­ma part­ne­ri­ma, pre­ma pos­lu. Upoz­naj be­skom­pro­mis­ne, hra­bre ljude ko­je nit­ko ne mo­že za­us­ta­vi­ti u na­mje­ri da ži­ve pu­nim plu­ći­ma, da sli­je­de svo­je snove, da pro­la­ze kroz zi­do­ve, da uži­va­ju u se­bi i svi­je­tu. Tu su i že­ne i dje­voj­ke či­ji Ins­ta­gra­mi ni­su is­pu­nje­ni sa­vr­še­nim os­mje­si­ma, mod­nim kom­bi­na­ci­ja­ma ni­ti eg­zo­tič­nim des­ti­na­ci­ja­ma pro­vu­če­nim kroz fil­te­re. U nji­ho­vim ži­vo­ti­ma ta­šti­ni ne­ma mjes­ta. Upoz­naj­te no­vo lice lje­po­te. To je sa­mo ma­li dio ono­ga što vas če­ka u ši­ro­koj pa­le­ti te­ma iz sva­kog di­je­la li­fes­tyle. Miss7 ma­ga­zin če­ka vas na svim ki­os­ci­ma i že­li vam du­go, to­plo i lju­bav­no lje­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.