35.212

24sata - - SPORT -

Hr­vat­ska je ima­la 13 go­lo­va pred­nos­ti iz pr­ve utak­mi­ce pro­tiv Cr­ne Go­re, gu­bi­la je u Pod­go­ri­ci i se­dam raz­li­ke, ali se vra­ti­la u dru­gom di­je­lu i na kra­ju ti­jes­no iz­gu­bi­la 3231. No Ka­ubo­ji su iz­bo­ri­li SP 2019. ko­jem su do­ma­ći­ni Ni­jem­ci i Dan­ci. Slav­ni hr­vat­ski va­ter­po­list Re­na­to Vr­bi­čić pre­mi­nuo je iz­ne­na­da u 48. go­di­ni. Ju­čer su se od nje­ga u Ši­be­ni­ku opros­ti­li čla­no­vi obi­te­lji, pri­ja­te­lji i čla­no­vi klu­ba So­la­ris koji je tre­ni­rao. Kla­pa je za­pje­va­la pje­smu ‘Život le­ti ka­pe­ta­ne’... Spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce, po­li­cij­ski psi za tra­že­nje eks­plo­zi­va, pi­ro­teh­ni­ča­ri, za­tvo­re­ni pri­la­zi... Ta­ko je iz­gle­da­la uli­ca is­pred ho­te­la Ra­di­sson Blu u koji je hr­vat­ska no­go­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja sti­gla ju­čer u19 sa­ti. - Ne­ma sni­ma­nja, od­la­zi­te odav­de is­to­ga tre­nut­ka - za­gr­mio je na sav glas šef po­li­ci­je. Pi­ro­teh­ni­ča­ri su tra­ži­li eks­plo­ziv, a ne­ko­li­ko sa­ti uo­či do­la­ska Mo­dri­ća i druš­tva za­tva­ra­li su šahtove. Nit­ko ni­je smio dos­lov­no ni bli­zu. A dva da­na pri­je utak­mi­ce s Ni­ge­ri­jom u Ka­li­nin­grad su sti­gli i pr­vi na­vi­ja­či. I to ne avi­onom, vla­kom, autom ili kom­bi­jem, već, ni ma­nje ni više, bi­cik­li­ma! Re­na­to Ko­zo­le (49), Pre­drag Mar­ko­tić (61), Ro­bert Gra­cin (49), Vla­do Ma­vrin (46) i Fra­ne Lu­ko­vić (46) kre­nu­li su 2. lip­nja sa za­gre­bač­kog Tr­ga Ba­na Je­la­či­ća na put dug 1400 ki­lo­me­ta­ra. - Gle­da­li smo gra­do­ve do­ma­ći­ne, koji je naj­bli­ži Hrvatskoj i čim smo vi­dje­li Ka­li­nin­grad, rek­li smo - ide­mo. I kre­nu­li smo. Ina­če, ne­ki od nas tek šest mje­se­ci vo­ze bi­cikl, čis­ti smo re­kre­ativ­ci - re­kao nam je Re­na­to. Je­dan od njih je umi­rov­lje­nik, dru­gi pi­ro­teh­ni­čar, tre­ći, pak, tr­go­vac... - Kre­nu­li smo pre­ko Va­ra­ždi­na, Ča­kov­ca, pa u Slo­ve­ni­ju... Dva da­na smo bi­li u Ma­đar­skoj, pa Aus­tri­ja, po­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.