Ru­ska ‘pe­tar­da’ na star­tu za naj­e­fi­kas­ni­je otva­ra­nje od 1934.!

24sata - - SPORT -

pr­vens­tva od ta­li­jan­skih 7-1 pro­tiv SAD-a 1934. godine! - Opu­šten sam jer znam da svaki tre­ner ovi­si o svo­jim igra­či­ma, a s ovim je igra­či­ma uži­tak ra­di­ti - re­kao je ru­ski iz­bor­nik Sta­nis­lav Čer­če­sov, koji je po­go­dio s iz­mje­na­ma. Ga­zin­ski je za­bio za 1-0, po­tom se oz­li­je­dio Dža­go­jev, a Čer­če­sov je uba­cio Če­ri­še­va koji je odi­grao utak­mi­cu ži­vo­ta za­biv­ši Sa­udij­ci­ma dva pre­kras­na go­la. U nas­tav­ku je Čer­če­sov uveo Dzyu­bu, a ovaj je za­bio na­kon 89 se­kun­di. Šlag na kra­ju bio je sja­jan gol Go­lo­vi­na iz slo­bod­nja­ka u su­dač­koj na­dok­na­di. Da­nas u ovoj sku­pi­ni Egi­pat igra pro­tiv Uru­gva­ja (14 sa­ti).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.