Ne vo­lim pri­ča­ti o to­me, sad je re­pre­zen­ta­ci­ja naj­bit­ni­ja, re­kao je Ivan Ra­ki­tić od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje o mo­gu­ćem od­la­sku iz ‘va­tre­nih’ na­kon Svjet­skog pr­vens­tva u Ru­si­ji.

24sata - - SPORT -

- Tu sam od 19. godine, sad mi je 30. Puno smo to­ga proš­li. Stvar je u to­me što ću sjes­ti s obi­te­lji i sa­ve­zom da vi­di­mo što je naj­bo­lje, ali bez ner­vo­ze ili bi­lo če­ga - ka­zao je Ra­ki­tić i do­dao: - S kim ću za­igra­ti? Vi­dim da ra­di­te kom­bi­na­ci­je, ali iz­bor­nik će pri­pre­mi­ti naj­bo­lju. Ka­ko god od­lu­či, mi smo tu da da­mo sve od se­be za re­pre­zen­ta­ci­ju. Mar­ko Pja­ca pro­tiv Ni­ge­ri­je će vje­ro­jat­no če­ka­ti pri­li­ku s klu­pe. - Dra­go mi je što sam tu na­kon te­ške oz­lje­de. Na­dam se mi­nu­ta­ma. Naj­bo­lje se osje­ćam na li­je­vom kri­lu, ali mo­gu i des­no i u špi­ci - re­kao je Pja­ca. (tg)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.