DA­LIĆ PUNO RISKIRA, JA TO NE BIH RADIO

BIT ĆE KRALJ Ako do­bi­je­mo Ni­ge­ri­ju, Da­lić će zbog svo­je ide­je bi­ti kralj, ali ako iz­gu­bi­mo, on­da mu se spre­ma­ju žes­to­ke kri­ti­ke

24sata - - SPORT -

Vi­dim da su svi op­ti­mis­ti, u zra­ku se već la­ga­no osje­ća ve­li­ka eufo­ri­ja, ali ja eufo­ri­čan ni­sam. Ja sam opre­zan, pr­va utak­mi­ca je zna­čaj­na, ali ni­je ključ­na. Pa i da do­bi­je­mo nismo si­gur­ni u pro­la­zak, a i s re­mi­jem i po­ra­zom ima­mo još dvi­je utak­mi­ce da to po­pra­vi­mo. Vi­dim da je iz­bor­nik Da­lić iz­gle­da od­lu­čio da pro­tiv Ni­ge­ri­je krene s Man­džu­ki­ćem, Kra­ma­ri­ćem, Pe­ri­ši­ćem i Re­bi­ćem. Bit će to pr­vi put da ova če­tvor­ka igra sku­pa i iz­bor­nik zbog to­ga ula­zi u ve­li­ki ri­zik. Pri­mje­ri­ce, ja to ne bih radio, ne bih u ova­ko važ­noj utak­mi­ci igrao na­pri­jed s igra­či­ma koji nikad ni­su bi­li za­jed­no na te­re­nu, ali na­dam se ka­ko će on po­go­di­ti s ovom ide­jom. Ako po­go­di bit će kralj, a ako na kra­ju ne is­pad­ne do­bro, on­da će se mo­ra­ti no­si­ti s ogrom­nim kri­ti­ka­ma. Najvažniji će nam bi­ti po­sjed lop­te, Ni­ge­ri­ja će se sigurno bra­ni­ti i igrati na kon­tre. Do­bro je što se Lu­ka Mo­drić vra­ća na svo­ju po­zi­ci­ju, on je na zad­njem vez­nom naj­bo­lji. Oči­to je da će Da­lić sa­vje­to­va­ti ne­ko­ga od dva boč­na igrača da uop­će ne ide na­pri­jed. Dak­le, je­dan od njih dvo­ji­ce će uvi­jek os­ta­ja­ti u obra­ni. Ni­ge­ri­ja ima dvi­je for­ma­ci­je, pro­tiv nas bi mo­gla igrati 3-5-2. Oni će oči­to na­pu­či­ti vez­ni red, da nam tu po­ku­ša­ju pa­ri­ra­ti. Oni su svjes­ni su ka­ko su sla­bi­ji od nas, svjes­ni su ka­ko je Hr­vat­ska puno kva­li­tet­ni­ja i oni će se na­ma mo­ra­ti po­dre­di­ti. Ipak, Ni­ge­ri­ju se ni­ka­ko ne smi­je pod­ci­je­ni­ti. Iako ni­su na­ša kla­sa, ja­ko su opas­ni. Zbog to­ga ćemo na­še gre­ške mo­ra­ti sves­ti na mi­ni­mum. Za me­ne je naj­bo­lji ni­ge­rij­ski igrač Vic­tor Mo­ses. Od nje­ga nam pri­je­ti da­le­ko naj­ve­ća opas­nost, ali do­bro je što on u klu­bu i re­pre­zen­ta­ci­ji ne igra na is­toj po­zi­ci­ji. Ni­ge­rij­ci ga ko­ris­te u vez­nom re­du, a on u Chel­se­aju igra na kri­lu. Hr­vat­ska sigurno ima ja­ko kva­li­tet­nu ge­ne­ra­ci­ju, tu je ne­ko­li­ko do­is­ta straš­nih igrača, ali oni ni­su na­vik­li na us­pje­he u re­pre­zen­ta­ci­je. I zbog to­ga ni­sam eufo­ri­čan. Mu­či­li smo se na ne­ko­li­ko po­s­ljed­njih ve­li­kih na­tje­ca­nja, ima­li smo puno neuspjeha i to je sigurno os­ta­vi­lo tra­ga na na­šim igra­či­ma. Ipak, oni u svo­jim klu­bo­vi­ma igra­ju na vi­so­koj ra­zi­ni, na­vik­li su igrati važ­ne utak­mi­ce i zbog to­ga pro­tiv Ni­ge­ri­je ne tre­ba sr­lja­ti. Tre­ba bi­ti strp­ljiv, pri­če­ka­ti nji­ho­vu gre­šku. Važ­na će ka­ri­ka pro­tiv Ni­ge­ri­je sigurno bi­ti i Mario Man­džu­kić. Či­nje­ni­ca je ka­ko Man­džin uči­nak u re­pre­zen­ta­ci­ji u po­s­ljed­nje vri­je­me ni­je ona­kav ka­kav bi tre­bao bi­ti. Pro­blem je u to­me što Man­džo ne igra na is­toj po­zi­ci­ji kao u klu­bu. On u Ju­ven­tu­su igra na kri­lu i sjajno se sna­la­zi na toj po­zi­ci­ji. Man­džo je igrač ko­je­mu tre­ba puno pros­to­ra, on tra­ži lop­te u du­bi­nu, a kad igra u vr­hu na­pa­da, on­da ima ve­li­ki pro­blem jer ne do­bi­va ta­ko puno lop­ti kao na stra­ni. Uvje­ren sam ka­ko će Mario ima­ti si­lan mo­tiv na ovom Svjetskom pr­vens­tvu jer ga u po­s­ljed­nje vri­je­me u re­pre­zen­ta­ci­ji ne ide. Man­džo će bi­ti pra­vi. Važ­no je da pro­tiv Ni­ge­ri­je za­tvo­ri­mo i ko­ri­do­re pre­ma na­šem go­lu. Tu će puno to­ga ovi­si­ti o Modriću i Ra­ki­ti­ću, te Pe­ri­ši­ću i Re­bi­ću. Ako do­bi­je­mo ne smi­je­mo bi­ti eufo­rič­ni, a ako iz­gu­bi­mo ni­ka­ko ne bi­smo smje­li po­to­nu­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.