To­do­ri­će­va taj­na: Dr­pi lo­vu i zbri­ši!

EK­S­KLU­ZIV­NO Pr­vi do­no­si­mo dokaze o ope­ra­ci­ji u ko­joj je Ivi­ca To­do­rić pri­je bi­je­ga pos­pre­mio mi­li­ju­ne eura kad je bi­lo jas­no da je kri­za ne­iz­bjež­na

24sata - - TV PROGRAM -

Ivi­ca To­do­rić po­ja­dao se da u Lon­do­nu ži­vi s 15 fun­ti dnev­no, što bi, da je is­ti­na, zna­či­lo da ži­vi kao lju­di u zem­lja­ma Tre­ćeg svi­je­ta... Is­ti­na, me­đu­tim, zvu­či pri­lič­no raz­li­či­to u od­no­su na ovu po­tres­nu pri­ču. No­vi­nar 24sa­ta i Ex­pre­ssa Ivan Pan­džić pr­vi je doz­nao sve de­ta­lje taj­ne ope­ra­ci­je u ko­joj je Gaz­da spre­mio bi­je­le pa­re za cr­ne da­ne, krat­ko vri­je­me pri­je bi­je­ga iz zem­lje. To se do­go­di­lo u ožuj­ku proš­le godine, kad je bi­lo jas­no da je kri­za u Agro­ko­ru ne­iz­bjež­na, ali nit­ko ni­je znao kak­ve će raz­mje­re uze­ti. To­do­ri­ću je tad tre­bao no­vac i za pla­će, stra­ne agen­ci­je su obja­vi­le da ne­će mo­ći vra­ća­ti du­go­ve. Do­bav­lja­či su već po­če­li naj­av­lji­va­ti blo­ka­de zbog stra­nih du­go­va. To­do­rić je očaj­nič­ki tra­žio nove kre­di­te, a pri­je to­ga je tra­žio i po­moć od Vla­de mi­li­jar­du i pol ku­na, ali je od­bi­jen. Pa­ni­ka se već po­če­la ši­ri­ti i bi­lo je jas­no da do­volj­no nov­ca za op­s­ta­nak tvrt­ke ne­ma. U ožuj­ku ru­ski Sber­bank ipak od­lu­ču­je da­ti do­dat­nu injek­ci­ju od 100 mi­li­ju­na eura kre­di­ta. Čel­nik Sber­ban­ka Her­man Gref će koji mje­sec kas­ni­je iz­ja­vi­ti da ih nit­ko ni­je ta­ko iz­va­rao kao Ivi­ca To­do­rić, a po­di­ći će i kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv nje­ga. Ot­kri­va­mo što je To­do­rić uči­nio u me­đu­vre­me­nu...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.