EN­GLE­ZI, PLAČITE! HRVATSKA JE PO­KA­ZA­LA KAKO SE IGRA!

24sata - - NEWS - Hr­va­ti­na124

I gdje su sad oni ko­ji su sum­nja­li? En­gle­zi, plačite! Naj­ja­či smo! Bra­vo mom­ci. Doveli ste nas do fi­na­la naj­z­na­čaj­ni­jeg i naj­gle­da­ni­jeg svi­jet­skog na­tje­ca­nja. Ve­li­ki igra­či otiš­li su do­ma, a ma­la Hrvatska po­ka­za­la je kako se igra. Iz­bor­nik Dalić od mom­ča­di je na­pra­vio ču­do. Lik je ge­ni­je, da­bog­da nam za­uvi­jek vo­dio rep­ku! Ne­ma tak­vog! Po­nos­na mu maj­ka!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.