Niz li­ca en­gle­skih na­vi­ja­ča si­noć su se sli­je­va­le su­ze. Bri­sa­le su im šmin­ku i bo­je zas­ta­ve ko­je su na­ma­za­li po­nos­no pri­je utak­mi­ce. Sa­mo su nas­ta­vi­li pi­ti i uta­pa­ti tu­gu u jef­ti­nom pi­vu i lo­šem vi­ski­ju.

24sata - - NEWS -

Hrvatska je po­no­vi­la ču­des­nu utak­mi­cu te je, kao na Wem­bleyu 2007., upro­pas­ti­la sno­ve En­gle­skoj. Tad nas je iz­vu­kao Mla­den Pe­trić ko­ji je ušao s klu­pe i za­tre­sao mre­žu. Na­ša re­pre­zen­ta­ci­ja za­klju­či­la je iz­bor­nič­ku ka­ri­je­ru Ste­vea McCla­re­na. Bi­jes­ni En­gle­zi ni­su se kva­li­fi­ci­ra­li na Eu­rop­sko pr­vens­tvo, a ju­čer ni u fi­na­le Svjet­skog pr­vens­tva u Mo­sk­vi. En­gle­zi su nas pod­cje­nji­va­li ot­kad su doz­na­li da će u po­lu­fi­na­lu igra­ti s Hr­vat­skom. Obra­nu li­je­pe na­še su na­zi­va­li mla­kom, lo­šom i spo­rom ko­ja br­zo pri­ma go­lo­ve iz pre­ki­da. Hrvatsku stra­nu pri­če ni­su ni­ti pri­ka­zi­va­li, a pe­har su već vi­dje­li kako se vra­ća u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju. Sla­vi­ti su po­če­li već na­kon pet mi­nu­ta utak­mi­ce kad su za­bi­li gol iz slo­bod­nog udar­ca. No kad je Man­džu­kić, po­to­nu­li su. Sad se, bar na druš­tve­nim mre­ža­ma, na­da­ju bron­ci. I ku­ka­ju kako opet idu do­ma. (bb)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.