15% 612,000.000

24sata - - NEWS -

Vla­da­ju­ći bez­briž­no pu­tu­ju u Ru­si­ju na Svjet­sko no­go­met­no pr­vens­tvo kad zna­ju da su sa­mo u tri tjed­na fi­ska­li­za­ci­je, ko­li­ko tra­je Svjet­sko pr­vens­tvo, od PDV-a za­ra­di­li vi­še od tri mi­li­jar­de ku­na. Us­po­red­be ra­di, za mi­ro­vi­ne će sva­ke go­di­ne ne­dos­ta­ja­ti dvi­je mi­li­jar­de ku­na ako se ne na­đe adek­vat­no rje­še­nje. Kad su no­go­met i slav­lje u pi­ta­nju, tro­ši se što se ima i što ne­ma. Pre­ma po­da­ci­ma Po­rez­ne upra­ve, sa­mo 7. sr­p­nja, kad smo po­ra­zi­li do­ma­ći­ne Ru­se, Hr­va­ti su olak­ša­li svo­je nov­ča­ni­ke za 37 mi­li­ju­na ku­na. Što da­lje “va­tre­ni” idu, “skoc­ka­ni” dub­lje za­di­ru u svo­je dže­po­ve. Ne­ma “ne­ma se”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.