GOTOVE UMAKE SMI­JE SE JESTI JEDNOM TJEDNO

UKUSNO ILI ZDRAVO U stak­len­ka­ma je pu­no še­će­ra i so­li ko­ji da­ju bo­lji okus, ali tre­ba pa­zi­ti da ih se ne uno­si pre­vi­še

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Glav­ni sas­toj­ci go­to­vih uma­ka su pa­si­ra­na te kon­cen­tri­ra­na raj­či­ca, za­či­ni i do­da­ci ko­ji ovi­se o vr­sti uma­ka. Ana­li­zi­ra­li smo umake sa šam­pi­njo­ni­ma i Bo­log­ne­se. Pre­ma dek­la­ra­ci­ja­ma, u svim ana­li­zi­ra­nim uma­ci­ma naj­vi­še je raj­či­ce, no ko­li­či­na iz­me­đu 76 i 18 pos­to, ako je ri­ječ o kon­cen­tra­tu. U pro­sje­ku je ima oko 50 pos­to. Raj­či­ca je zdra­va na­mir­ni­ca. Sa­dr­ži bilj­ni pig­ment li­ko­pen ko­ji joj da­je cr­ve­nu bo­ju, a dje­lu­je kao an­ti­ok­si­dans, što zna­či da se bo­ri pro­tiv slo­bod­nih ra­di­ka­la u ti­je­lu. Zbog tih svoj­sta­va re­do­vi­to kon­zu­mi­ra­nje raj­či­ca po­ve­zu­je se sa sma­nji­va­njem ri­zi­ka od ra­zvo­ja ne­kih vr­sta ra­ka, po­put ra­ka pros­ta­te. Raj­či­ce ko­je su ter­mič­ki obra­de­ne ima­ju ve­ću ko­li­či­nu li­ko­pe­na ne­go svje­že raj­či­ce. Is­to vri­je­di i za kon­cen­trat raj­či­ce. Bu­du­ći da ovi uma­ci pre­tež­no ne sa­dr­že kon­zer­van­se ne­go su umjes­to to­ga pas­te­ri­zi­ra­ni da im se pro­du­lji traj­nost, dio li­ko­pe­na vje­ro­jat­no se gu­bi us­li­jed vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra ko­je su po­treb­ne za pas­te­ri­za­ci­ju. Zbog to­ga je pre­po­ru­ka pri­pre­ma­ti ovak­ve umake kod ku­će. Uma­ci Bo­log­ne­se, osim raj­či­ce, sa­dr­že i mlje­ve­no me­so. To su go­ve­di­na, ju­ne­ti­na ili svi­nje­ti­na te me­sa ima u pro­sje­ku oko 20 pos­to. Ove vr­ste me­sa spa­da­ju u cr­ve­na ko­ja obi­lu­ju bje­lan­če­vi­na­ma i že­lje­zom. Sa­dr­že i ve­će ko­li­či­ne za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na ko­je u pre­ko­mjer­nim ko­li­či­na­ma štet­no dje­lu­ju na zdrav­lje sr­ca. Ne bi­smo smje­li kon­zu­mi­ra­ti vi­se od 20 gra­ma za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na na dan. Kako ana­li­zi­ra­ni uma­ci ne sa­dr­že ve­li­ke ko­li­či­ne me­sa, ne­ma­ju ni ve­li­ku ko­li­či­nu za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na. Uma­ci na ba­zi šam­pi­njo­na pak sa­dr­že oko de­set pos­to do­da­nih šam­pi­njo­na. Ove glji­ve obi­lu­ju bje­lan­če­vi­na­ma te vi­ta­mi­nom B i se­le­nom, a za raz­li­ku od cr­ve­nog me­sa, ne sa­dr­že pu­no za­si­će­nih mas­nih ki­se­li­na. Ipak, ne bi nam tre­ba­le bi­ti is­klju­či­va za­mje­na za me­so za­to što ne sa­dr­že sve ami­no­ki­se­li­ne ko­je su po­treb­ne za nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje or­ga­niz­ma. Uma­ci sa­dr­že i raz­ne do­dat­ke kako bi bi­li ukus­ni­ji. To su, na­rav­no, sol, še­ćer, pa­par, raz­ni za­či­ni, bilj­na ulja, a ne­ki i aro­me. Na dek­la­ra­ci­ja­ma ni­je na­ve­de­no ko­je su to aro­me. So­li i še­će­ra je pu­no. Na 100 gra­ma je iz­me­đu gram i 1,5 gra­ma so­li. To se sma­tra umje­re­nom do ve­li­kom ko­li­či­nom. Za­to na dan ne bi­smo tre­ba­li kon­zu­mi­ra­ti vi­še od šest gra­ma so­li. Ta ko­li­či­na dnev­nog uno­sa sma­nju­je ri­zik od ra­zvo­ja po­vi­še­nog krv­nog tla­ka. Što se ti­če še­će­ra, uma­ci sa­dr­že jed­nu žli­či­cu na 100 gra­ma. Na dan ne bi­smo tre­ba­li kon­zu­mi­ra­ti vi­še od šest do se­dam žli­či­ca kako bi­smo sma­nj­li ri­zik od ra­zvo­ja še­ćer­ne bo­les­ti. Sve umake pri­je kon­zu­mi­ra­nja tre­ba­li bi­smo ugri­ja­ti te, ia­ko ih smi­ju jesti dje­ca i odras­li, kon­zu­ma­ci­ju sma­nji­ti na naj­vi­še jednom tjedno.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.