Ne­ke ak­tiv­ne tva­ri bi­lja­ka ni­su to­pi­ve u vo­di ne­go u al­ko­ho­lu. Sto­ga se u na­rod­noj me­di­ci­ni od dav­ni­na ra­de al­ko­hol­ne is­cr­pi­ne s do­ma­ćom ra­ki­jom.

24sata - - VRT -

Ipak, mi­ris ra­ki­je ni­je svi­ma ugo­dan pa se da­nas češ­će ko­ris­ti 70-pos­tot­ni al­ko­hol ili vot­ka. Tre­ti­ra­ni etil­ni al­ko­hol i me­di­cin­ski al­ko­hol ni­su po­god­ni za iz­ra­du bilj­nih pri­pra­va­ka. Za pri­pre­mu tin­k­tu­re ko­ris­ti­mo su­ho ili svje­že bi­lje. U ve­ći­ni slu­ča­je­va stav­lja se 10 g su­hog bi­lja na 100 ml al­ko­ho­la. Tin­k­tu­ra po­tom sto­ji 2-3 tjed­na na sob­noj tem­pe­ra­tu­ri, u do­bro za­tvo­re­noj po­su­di. Vi­še pu­ta na dan tre­ba­mo je do­bro pro­tres­ti kako bi­smo po­tak­nu­li iz­lu­či­va­nje sas­to­ja­ka. Do­bi­ve­nu tin­k­tu­ru mo­že­mo ču­va­ti i ne­ko­li­ko go­di­na u do­bro za­tvo­re­nim, tam­nim stak­len­ka­ma. Bilj­ni pre­pa­ra­ti od voć­nog oc­ta, naj­češ­će ja­buč­nog, vr­lo su po­pu­lar­ni u na­rod­noj me­di­ci­ni a naj­češ­će se ko­ris­te za nje­gu ko­že i ko­se. Naj­češ­će se pri­pre­ma­ju ta­ko da se dvi­je juš­ne žli­či­ce su­hih ili tri juš­ne žli­ce svje­že na­re­za­nih bilj­nih di­je­lo­va pre­li­je s 250 ml kva­li­tet­nog voć­nog oc­ta. Za­tvo­re­ne stak­len­ke sta­vi­mo na sun­ce i vi­še ih pu­ta do­bro pro­tre­se­mo. Na­kon dva tjed­na pro­ci­je­di­mo te­ku­ći­nu i po­tom je ču­va­mo u čis­tim stak­len­ka­ma, čak i vi­še go­di­na. Tre­ba­mo do­bro pa­zi­ti da pok­lop­ci ne hr­đa­ju. Pri­je upo­tre­be je­dan dio oc­te­ne is­cr­pi­ne raz­ri­je­di­mo če­ti­ri­ma di­je­lo­vi­ma vo­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.