Ci­je­lu sam se ve­čer grlio s ocem Lu­ke Mo­dri­ća, po­hva­lio nam se Mla­den Gr­do­vić (59).

AJME, KAKO SAM SE DERAO, NI­SAM MO­GAO VJE­RO­VA­TI ŠTO SE DO­GA­ĐA, PRI­ČA NAM GR­DI

24sata - - SHOW -

Za­dar­ski pje­vač hrvatsku no­go­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju bo­drio je s tri­bi­na, baš kao što im je i obe­ćao. - Ov­dje je lud­ni­ca. To­li­ko sam se derao da ni­sam mo­gao do­ći k se­bi. U jednom tre­nut­ku sam shva­tio kako ću os­ta­ti bez gla­sa - pre­pri­čao nam je Gr­do­vić. Kad je shva­tio da će­mo po­bi­je­di­ti te da će mo­ra­ti pje­va­ti re­pre­zen­ta­ci­ji, pre­ku­nio je s de­ra­njem. ma i uju­tro, ako tre­ba is­pri­čao nam je Gr­do­vić pri­je ne­go što se upu­tio u ho­tel Va­tre­nih. Za­dar­ski pje­vač obe­ćao je re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma da će do­ći u Mo­sk­vu na polufinale, a igra­či da će pro­ći Ru­si­ju. Oba uvje­ta bi­la su is­pu­nje­na pa je Gr­do­vić “sre­dio” vi­zu za su­pru­gu Bran­ki­cu i ro­đa­ka. Po­ziv je do­šao od Lu­ke Mo­dri­ća, ko­ji mu je osi­gu­rao ulaz­ni­ce. Ka­pe­tan ga je zvao jer se po­bje­de sla­ve uz Gr­do­vi­ćev hit “Ni­je u šol­di­ma sve”. Pje­va­ču ni­je bi­lo te­ško “sko­či­ti” sve do ru­ske pri­jes­tol­ni­ce. - Deč­ki su na­pra­vi­li ču­do i sva­ka im čast. Do­sad su pje­va­li sa­mi, a sad će sa mnom. S Lu­kom se re­do­vi­to ču­jem i ni­sam mo­gao od­bi­ti nje­gov po­ziv. No od stre­sa utak­mi­cu pro­tiv Ru­sa ni­sam mo­gao gle­da­ti. Smje­štaj i gi­ta­ru osi­gu­rao sam si još pri­je ne­ko­li­ko da­na - iz­ja­vio je Gr­do­vić. Nje­go­ve su pje­sme me­đu naj­po­pu­lar­ni­jim kod na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Gr­do­vić vo­li no­go­met jer je i sam bio spor­taš u mla­dos­ti, zbog če­ga mu ovo ni­je pr­vi po­sjet Mo­sk­vi. - Bi­lo je to dav­no, dok sam ves­lao i bio kor­mi­lar bra­ći Baj­lo. No­sio sam su­ve­ni­re u vre­ći­ci na Cr­ve­nom tr­gu, kad sam po­tr­čao za nji­ma, a su­ve­ni­ri po­če­li zvec­ka­ti. Voj­ska i po­li­ci­ja od­mah su sko­či­li, čak su i pu­ške u me­ne upe­ri­li pa sam se upla­šio, no pus­ti­li su me kad su vi­dje­li da ni­sam opa­san - pri­sje­tio se Gr­do­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.