EVO ME­NE MO­JI LJU­DI... U RU­SI­JI! SPASIBO, LU­KA

OMILJENI SLAVUJ REPKE Mla­den Gr­do­vić je is­pu­nio obe­ća­nje i sti­gao na polufinale u Mo­sk­vu, gdje ga je već če­ka­la gi­ta­ra DAV­NO SAM BIO U MO­SK­VI. NA CR­VE­NOM TR­GU ZAUSTAVILI SU ME VOJ­SKA I PO­LI­CI­JA JER

24sata - - SHOW - Pi­šu: T. GABELIĆ, D. LUGARIĆ

Evo, upra­vo sam sle­tio i uze­li smo tak­si. Go­le­ma je Moskva, a gu­žve ve­li­ke pa idem pre­ma sta­di­onu, ja­vio nam se po do­la­sku u Ru­si­ju Mla­den Gr­do­vić (59). Do­go­vor su is­pu­ni­le obje stra­ne. Za­dar­ski pje­vač obe­ćao je re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma da će do­ći u Mo­sk­vu na polufinale, a igra­či da će pro­ći Ru­si­ju. Oba uvje­ta su is­pu­nje­na, Gr­do­vić je “sre­dio” vi­zu za su­pru­gu Bran­ki­cu i ro­đa­ka. Po­ziv je do­šao od Lu­ke Mo­dri­ća, ko­ji mu je osi­gu­rao ulaz­ni­ce. Ka­pe­tan ga je zvao jer se po­bje­de sla­ve uz Gr­do­vi­ćev hit “Ni­je u šol­di­ma sve”. Pje­va­ču ni­je bi­lo te­ško “sko­či­ti” sve do ru­ske pri­jes­tol­ni­ce. - Deč­ki su na­pra­vi­li ču­do i sva­ka im čast. Do­sad su pje­va­li sa­mi, a sad će sa mnom. S Lu­kom se re­do­vi­to ču­jem i ni­sam mo­gao od­bi­ti nje­gov po­ziv. No od stre­sa utak­mi­cu pro­tiv Ru­sa ni­sam mo­gao gle­da­ti. Smje­štaj i gi­ta­ru osi­gu­rao sam si još pri­je ne­ko­li­ko da­na - iz­ja­vio je Gr­do­vić. Nje­go­ve su pje­sme me­đu naj­po­pu­lar­ni­jim kod na­ših re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Gr­do­vić vo­li no­go­met jer je i sam bio spor­taš u mla­dos­ti, zbog če­ga mu ovo ni­je pr­vi po­sjet Mo­sk­vi. - Bi­lo je to dav­no, dok sam ves­lao i bio kor­mi­lar bra­ći Baj­lo. No­sio sam su­ve­ni­re u vre­ći­ci na Cr­ve­nom tr­gu, kad sam po­tr­šao za nji­ma, a su­ve­ni­ri po­če­li zvec­ka­ti. Voj­ska i po­li­ci­ja od­mah su sko­či­li, čak su i pu­ške u me­ne upe­ri­li pa sam se upla­šio, no pus­ti­li su me kad su vi­dje­li da ni­sam opa­san - pri­sje­tio se Gr­do­vić pr­vog po­sje­ta Mo­sk­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.