I NA­KON UTAK­MI­CE TRESLA SE HR­VAT­SKA DŽOTRES

24sata - - NEWS -

ZA­GREB, RI­JE­KA, HVAR, NOVALJA, MAKARSKA, IMOTSKI, VIR, PUNTIJARKA..., tres­li su se u sri­je­du na­ve­čer. Po­drh­ta­va­nja su za­bi­lje­ži­li na se­iz­mič­kim pos­ta­ja­ma na­kon dru­gog Man­džu­ki­će­va go­la i na­kon za­vr­šet­ka utak­mi­ce. - Stro­je­vi su nam ja­ko osjet­lji­vi te bi­lje­že i naj­bla­ža po­dr­t­ha­va­nja. Ni­smo ih za­bi­lje­ži­li na mjes­ti­ma ko­ja su da­lje od na­se­lje­nih mjes­ta - rek­li su nam sa za­gre­bač­kog PMF-a. Vi­še pro­či­taj­te na stra­ni­ci 14.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.