Mo­ra­te zna­ti

24sata - - NEWS -

Alek­sić, naj­a­vio je pred­la­ga­nje za­ko­na ko­jim bi se oni ko­ji su di­za­li kre­di­te u fran­ci­ma obe­šte­ti­li bez sud­skih tuž­bi. Duž­ni­ci­ma sa­vje­tu­je da se obra­te Udru­zi Fra­nak ko­ja će or­ga­ni­zi­ra­ti od­vjet­ni­ke za po­moć, a mi do­no­si­mo od­go­vo­re na ključ­na pi­ta­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.