Oče­ku­je­mo da će­mo kroz ovaj pro­gram ši­ri­ti vri­jed­nos­ti ve­za­ne uz de­mo­kra­ci­ju, kao što su uva­ža­va­nje raz­li­či­tos­ti i stva­ra­nje druš­tva u ko­jem svi ima­ju jed­na­ko pra­vo ži­vje­ti.

24sata - - NEWS -

Izja­vi­la je to Ni­ko­le­ta Po­ljak, pred­stav­ni­ca osječ­kog Vo­lon­ter­skog cen­tra, na­kon pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra o pro­ved­bi gra­đan­skog od­go­ja u četvrtak. Ugo­vor su pot­pi­sa­li pred­stav­ni­ci Gra­da Osi­je­ka te osječ­kih udru­ga Bre­za, Dok­ki­ca, Nan­sen di­ja­log cen­tar i Vo­lon­ter­ski cen­tar. Po­ljak je rek­la ka­ko ne­ka is­tra­ži­va­nja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.