OSVOJITE 30.000 KN ZA KUHINJU IZ SNO­VA

OD DA­NAS Či­ta­te­lji mo­gu skup­lja­ti na­grad­ne ku­po­ne i osvo­ji­ti bon za kuhinju s pri­pa­da­ju­ćim apa­ra­ti­ma

24sata - - BINGO / NAGRADNE IGRE -

Već od da­nas kre­će no­va na­grad­na igra “Osvoji kuhinju po mje­ri” u ko­joj po­mo­ću tri kupona i ma­lo sre­će mo­že­te osvo­ji­ti bon od 30.000 kuna za kuhinju ko­ju će osi­gu­ra­ti Con­ty Plus d.o.o. Od pet­ka, 13. sr­p­nja, do ne­dje­lje, 15. sr­p­nja, sva­ki dan u 24sa­ta objav­lji­vat će se po je­dan na­grad­ni ku­pon uz ko­ji mo­že­te osvo­ji­ti bon u vri­jed­nos­ti 30.000 kuna. Ri­ječ je o ku­hi­nji po mje­ri i pri­pa­da­ju­ćim apa­ra­ti­ma (hlad­njak, na­pa, plo­ča za ku­ha­nje, pe­ri­li­ca za su­đe, peć­ni­ca, su­do­per i pri­pa­da­ju­ća sla­vi­na). Osim to­ga, u na­gra­du je uklju­če­na dos­ta­va i mon­ta­ža ku­hi­nje. Na va­ma je sa­mo da sva­kog da­na iz ti­ska­nog iz­da­nja 24sa­ta iz­re­zu­je­te ku­po­ne pa ih po­ša­lje­te na na­ve­de­nu adre­su. Na­grad­ne ku­po­ne či­ta­te­lji ti­je­kom tri da­na mo­gu iz­re­zi­va­ti i skup­lja­ti. U na­grad­noj igri mo­gu su­dje­lo­va­ti svi či­ta­te­lji, kup­ci 24sa­ta ko­ji ti­je­kom na­grad­ne igre sa­ku­pe tri na­grad­na kupona, is­pu­ne ih s tra­že­nim osob­nim po­da­ci­ma i po­ša­lju na adre­su P.P. 552, 10001 Za­greb s naz­na­kom 24sa­ta na­grad­na igra “Osvoji kuhinju po mje­ri”. U bu­banj za iz­vla­če­nje ove na­gra­de ula­ze sve ku­ver­te s ku­po­ni­ma ko­je su pris­ti­gle na go­re na­ve­de­nu adre­su do če­t­vrt­ka, 26. sr­p­nja 2018., do 9 sa­ti. Na­gra­da će se is­tog da­na na­kon 10 sa­ti jav­no iz­vla­či­ti u pros­to­ri­ja­ma re­dak­ci­je 24sa­ta uz nad­zor tro­čla­ne ko­mi­si­je i pri­sus­tvo jav­nog bi­ljež­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.