RADUJTE SE KAD I DI­JE­TE I BIT ĆE SRETNIJE U ŽI­VO­TU

24sata - - ŽIVOT -

za nje­ga on stre­san - tvr­di auto­ri­ca. Do­da­je da će­te s vre­me­nom mo­ći sve lak­še ras­poz­na­ti što plač dje­te­ta zna­či. Ne­kad će di­je­te pla­ka­ti zbog raz­dvo­je­nos­ti od maj­ke što ni­je čud­no jer to či­ne čak i ži­vo­ti­nje. Va­še di­je­te mo­ra ima­ti osje­ćaj da ste vi emo­ci­onal­no jak ro­di­telj ko­ji ga mo­že na­uči­ti ka­ko da bu­de mir­no, objaš­nja­va auto­ri­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.