KME, CI­JE­LI OTOK

24sata - - SHOW -

Ne znam ka­ko mo­že­mo iz­gu­bi­ti od dr­ža­ve ko­ja ima sta­nov­ni­ka kao po­la Lon­do­na, na­pi­sao je no­vi­nar Ke­vin Ma­gu­ire iz Da­ily Sta­ra. E, pa u sri­je­du na­ve­čer osje­tio je ka­ko ta “toč­ki­ca na ma­pi” ra­zva­lju­je tu “ve­li­ku” na­ci­ju. Bu­sa­li su se da­ni­ma ka­ko Hr­vat­ska ne­ma što tra­ži­ti u po­lu­fi­na­lu pro­tiv En­gle­ske, ni­su zna­li ka­ko se uop­će zo­vu na­ši igra­či, rek­li su da smo spo­ri i tro­mi. Ni­su mo­gli ni bez hu­mo­ra pa su na­pi­sa­li ka­ko smo “zem­lja vi­so­kih lju­di, osim Mo­dri­ća”.

Sad su vi­dje­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.