‘Bi­lo je lu­do, pi­va san im do pet uri uju­tro’

PROVOD ZA PAM­ĆE­NJE Gr­do­vić je ‘va­tre­ni­ma’ na­kon po­vi­jes­ne po­bje­de pje­vao pje­sme po na­rudž­bi, a spre­man je i za ne­dje­lju

24sata - - SHOW -

Mo­ji deč­ki me ni­su sti­li pus­ti­ti da po­đen le­ći. Po­seb­no mi je dra­go što je sve bi­lo baš ona­ko ka­ko smo i do­go­vo­ri­li. Če­ka­la me gi­ta­ra i bi­la je pra­va fe­šta do ju­tra, re­kao je Mla­den Gr­do­vić (59). Za­dar­ski pje­vač ula­zak Hr­vat­ske u fi­na­le Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva, ka­že, pros­la­vio je na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin. Gr­do­vić i nje­go­va su­pru­ga Bran­ki­ca (48) smje­šte­ni su u is­tom ho­te­lu kao i “va­tre­ni”. Re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma je Gr­do­vić pje­vao ci­je­lu noć, a na re­prer­to­aru su bi­le raz­ne do­ma­će pje­sme. - Bi­lo je lu­do. Pi­va san im do pet uju­tro. Ma ni­kad ni­san bi­ja sret­ni­ji - is­pri­čao je Gr­do­vić. Ot­krio nam je da su on i nje­go­va Bran­ki­ca bi­li pra­ve zvi­jez­de ve­če­ri. Gr­di je “va­tre­ni­ma”, osim svo­jih hi­to­va, pje­vao i do­mo­ljub­ne pje­sme. - Ni­je u šol­di­ma sve, ne­ka te tu kraj me­ne, sva u zla­tu nek’ sja ma­ti Dal­ma­ci­ja - ori­lo se na­kon po­vi­jes­ne po­bje­de hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je u mo­skov­skom ho­te­lu. Gr­do­vić ni­je šte­dio svo­ju ener­gi­ju, a ni glas. Da bi pje­vao “va­tre­ni­ma”, pre­pri­ča­va, ti­je­kom utak­mi­ce mo­rao je šte­di­ti glas­ni­ce od pre­ja­kog na­vi­ja­nja. Na­kon ni­kad mu dra­že ne­pros­pa­va­ne no­ći, ka­že, po­no­san je što mu je glas iz­dr­žao te što je na­šim “va­tre­ni­ma” is­pu­nio sve glaz­be­ne že­lje. U za­no­su na­kon ula­ska u fi­na­le, Gr­do­vić se s gi­ta­rom po­peo na stol, a ko­li­ko je re­pre­zen­ta­ci­ji na­kon vi­še od 120 mi­nu­ta utak­mi­ce pro­tiv En­gle­ske zna­čio Gr­do­vi­ćev nas­tup, mo­žda je naj­bo­lje do­ča­rao iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić (51), ko­ji se na­šao u ulo­zi ka­mer­ma­na, ka­ko bi ovje­ko­vje­čio ve­li­ku za­ba­vu. Do­ma­go­ja Vi­du (29) Gr­do­vi­će­va je “pi­sma” to­li­ko po­ni­je­la da je za­dar­skom pje­va­ču ne­ko­li­ko pu­ta to­čio be­van­du. - Dok ću ja pi­ti, vi će­te pi­va­ti - re­kao je Gr­di “va­tre­ni­ma”. Da­nas će s Bran­ki­com obi­ći Moskvu da joj po­ka­že sve lje­po­te ru­ske pri­jes­tol­ni­ce jer je ci­je­li dan na­kon utak­mi­ce sa­mo spa­vao. Ka­pe­tan Lu­ka Mo­drić (32) po­zvao ga je da im za­pje­va i u ne­dje­lju na­kon utak­mi­ce fi­na­la s Fran­cu­skom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.