U Gin Gar­de­nu sla­vio se Svjet­ski dan kras­ta­va­ca...

24sata - - SHOPPING -

Uz mod­ne edi­to­ri­ja­le i stra­ni­ce na ko­ji­ma ćeš na­ći tren­di lo­oko­ve za ak­tu­al­nu se­zo­nu te in­s­pi­ra­ci­ju ka­ko se osje­ća­ti i iz­gle­da­ti za­mam­no i sek­si, tu su i no­va be­auty pra­vi­la uz ko­ja ćeš za­sja­ti ovo­ga lje­ta na pla­ži i ma­mi­ti sjaj­nom ko­som. Za vas smo pri­pre­mi­li pre­gršt za­nim­lji­vog sa­dr­ža­ja na čak 276 stra­ni­ca. Tu je i niz in­ter­v­jua, pri­ča i pu­to­pi­sa, no­vos­ti i tren­do­va. U baj­ko­vi­tom pros­to­ru za­gre­bač­kog Gin Gar­de­na pr­vi put u Hr­vat­skoj pros­lav­ljen je naj­ne­obič­ni­ji dan na svi­je­tu - Svjet­ski dan kras­ta­va­ca. Pros­la­va je uklju­či­va­la i ek­s­klu­ziv­no pred­stav­lja­nje 4. bro­ja li­fes­tyle ma­ga­zi­na miss7, a me­đu gos­ti­ma bi­li su poz­na­ti ru­ko­me­taš Bla­žen­ko Lac­ko­vić sa su­pru­gom Ni­ko­li­nom, Ko­ra­na Gvoz­dić, Ivan Ša­rić, Ti­ha­na Ha­ra­pin Za­le­pu­gin, La­na Klin­gor Mi­hić, La­ra An­tić Pr­ska­lo te Ivica Pro­pa­da­lo sa su­pru­gom Dra­ga­nom. Wor­ld Cu­cum­ber Day ori­gi­nal­na je ide­ja uz­ga­ji­va­ča kras­ta­va­ca, nas­ta­la u En­gle­skoj 2011. go­di­ne. Od po­čet­ka Hen­drick’s s nji­ma di­je­li strast i div­lje­nje pre­ma kras­tav­ci­ma, či­ja esen­ci­ja uz ru­ži­ne la­ti­ce da­je ne­vje­ro­jat­no os­vje­ža­va­ju­ći okus s ra­skoš­nom cvjet­nom aro­mom ovog naj­ne­obič­ni­je­ga gi­na na svi­je­tu. Gos­ti su u naj­ne­obič­ni­jem vr­tu u Za­gre­bu mo­gli uži­va­ti i u ino­va­tiv­nim kok­te­li­ma miss7 i Oc­to­pus, s pot­pi­som Iva­na Kne­že­vi­ća, brand am­ba­sa­do­ra Hen­drick’s gi­na za Hr­vat­sku i jed­nog od vo­de­ćih do­ma­ćih bar­me­na.

U ljet­nom bro­ju As­tra­la pri­pre­mi­li smo an­đe­oske pe­ča­te naj­moć­ni­jih ar­kan­đe­la - Mi­ha­ela, Ga­bri­je­la, Ra­fa­ela i Uri­ela. Nji­ho­vi sim­bo­li dje­lu­ju kao oda­ši­lja­či va­ših že­lja i na­da­nja, sto­ga ih dr­ži­te u bli­zi­ni kad vam ne­dos­ta­je hra­bros­ti, lju­ba­vi i zdrav­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.